Angelique Cruelty, teksty z czerwca 2015 roku

12 tekstów z czer­wca 2015 ro­ku – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 30 czerwca 2015, 20:30

+ Nie Moja Wina, że Taka Jestem +

Po­pat­rz na mnie
gdy jes­tem pas­kudna o poranku
boży ba­ran­ku,
który gładzisz grzechy świata
gdy cię ok­rutnie mal­tre­tuje bez ser­ca tata.

Minęły długie lata,
więc te­raz rozumiem
że jes­tem czarną owcą
w białych ba­ranów tłumie.

Inaczej czuć nie umię.

Gdy nóż [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 27 czerwca 2015, 08:20

+ TAJEMNICA +

Spos­trze­gam twarze ludzi,
którzy idą do piekła,
pow­tarzających imię Mat­ki Boskiej,
która daw­no się ich wyrzekła.

Spos­trze­gam twarze ludzi
w grzechu zastygnięte,
za­kocha­ne w swo­jej brzydocie,
niena­widzące te­go co piękne.

Dos­trze­gam twarze ludzi,
którzy za lep­szych się mają,
pot­ra­fiących tyl­ko odbierać
a sami [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 25 czerwca 2015, 10:12

+ OHYDNY SAMOLUB +

Ohyd­ny sa­molub
z po­koju nie wychodzi.
Niewyob­rażal­ny
odór tam pa­nuje.

Za­ciąga się smro­dem
swych włas­nych po­pierdów,
ob­le­wa swym moczem
i kałem sma­ruje.

A mat­ka go kocha,
bo to jest jej dziec­ko
i dum­na jest z fak­tu,
że go urodziła.

Choć cza­sem żałuje,
że gdy na świat przyszedł
to wor­ka nie wzięła
i nie utopiła. 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 21 czerwca 2015, 21:19

+ GONITWA DO PIEKŁA +

Straszne pająki, pod ziemią żyjące
wyszły na łąki wszechświata.
Zom­bie - mor­derca, bez duszy ni serca
bag­ne­tem brzuch dziec­ka rozpłatał.

Ter­ror z po­wiet­rza nad­le­ciał o świcie
by mias­to ro­zer­wać na strzępy.
Nad je­go pad­liną, gdzie mięsa obficie
zeb­rały się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 18 czerwca 2015, 11:26

+ Kilforhim +

Je­go pokój za­bar­wił się na czerwono
gdy krew białe ściany zbryzgała.
On przyszedł po niego o świcie,
przy­był z sa­mego rana.

Złych kruków nad sobą mam grono
i otacza mnie de­monów gro­mada cała.
Za nic mam two­je życie,
więc nie dla siebie bym ci je odebrała. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 17 czerwca 2015, 22:08

+ Ku Nocy Skłębionym Obłokom +

Noc ciem­na las już spo­wiła,
sa­mot­ne w nim drze­wo krwa­wi.
Nie modlę się nig­dy do Bo­ga,
bo wiem, że mej duszy nie zba­wi.

Gdy w końcu odejdę w ciem­ność,
za­wisnę złym niebem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 14 czerwca 2015, 16:38

+ Mesjasz Zła +

Wysłałam wiado­mość do szep­tu wiatru....
His­to­rię moją opo­wie­działam morzu...
Nor­malnie tyl­ko one mnie słuchają,
ale jest ktoś, na myśl o kim mówię
... myślę : '' O Boże ''

Ra­zi mnie jej piękno
i wca­le nie wstyd mi, [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 12 czerwca 2015, 11:12

+ SERenitY +

świt przy­witał mnie krwawo
z za­kończyom na os­trzu noża życiem.....
Za­ciągając się bru­tal­nym oddechem
przy­witałam dzień niemym krzykiem,
który od bloków mias­ta
od­bja się czer­wo­nym echem.....

Kiedy szczęście można naz­wać pechem???
Kiedy córeczka to ''cholera''
,którą można pot­rakto­wać niżej od zera???

Seg­menty mo­jego życia.....
Sta­rym z dziec­kiem współżycia
poz­wa­lają mi na ta­ki odlot,
że nikt in­ny nie doz­na ta­kiego bycia!!!


Odtwórz  

erotyk
zebrał 3 fiszki • 5 czerwca 2015, 15:25

+ WILCZYCA +

Widzę cię...
Boisz się mnie, bo wiesz,
że grzechy two­je widzę
i tak się ni­mi brzydzę,
że do piekła za nie wyślę cię...

To dla­tego prze­ganiasz mnie...

Mo­ja dusza jest czys­ta,
nieskazitelna, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 4 czerwca 2015, 13:24
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]