Angelique Cruelty, teksty z kwietnia 2015 roku

14 tekstów z kwiet­nia 2015 ro­ku – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

+ DOMEK dla SZCZURA +

Bliz­ny przeszłości
w mym ser­cu się jadzą,
w mym dom­ku dla szczura
roz­paczli­wie wy­je pies.

Straszne potwory
by za­bić się radzą,
w mym dom­ku dla szczura
wy­lewam morza łez.

W mym dom­ku dla szczura
w świet­le błądzą dzieci,
tam mała dziew­czyn­ka
chce roz­bić głową mur.

W mym dom­ku dla szczura
krew twarz jej zalewa,
gdy ta­tuś ją gwałcił,
płakała jak szczur. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 30 kwietnia 2015, 11:29

+ oRcHiDeA śMiErCi +

Tam, na Hiroszimę,
Na­gasa­ki leci
bom­ba, co zasadza
or­chi­deę śmierci.

Wszys­tko wokół spala,
og­niem zmienia w popiół,
śmierć za­siewa wszędzie
bez­li­tos­ny żywioł.

Fa­la nienawiści...
z bro­ni strze­la człowiek.
Na rzeź idzie stado
bez­li­tos­nych owiec.

Chaos zapanował.
Z nieba bom­ba leci,
sadząc ostateczną
or­chi­deę śmierci.
Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 28 kwietnia 2015, 10:50

+ MAŁA SZATANICA +

Jes­tem mała, zła i łysa.
Imię mo­je - Szatanica.
Oczy czar­ne mam bez białek,
li­co bla­de, śnieżno-białe.

Głowa ma zakapturzona,
czar­na sza­ta na mym ciele.
Nie wiem co to ma­ma, tata,
nie wiem kto to przyjaciele.

Swoim wzro­kiem mogę zabić,
twe­go życia cię pozbawić.
Za­nim um­rzesz, mo­ja wola
twym cier­pieniem się pobawi.

Pat­rzę w ciebie jak się zwijasz,
pełzasz jak pokrętna żmija.
śmier­cią twą ja się zachwycam,
Ja - zła, mała Szatanica. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 27 kwietnia 2015, 16:38

+ KRAINA KRWAWEJ TRAUMY +

Stoję sa­ma, nig­dzie, nocą,
pośród cieni i bez dna przepaści.
Spa­dam w nies­kończoną nicość
a diabeł skrzyd­la­ty, straszny
me ser­ce trzy­ma w garści,
ok­rutnie przy tym chichocząc
ścis­ka je bez­li­tośnie ,
skrzydłami swy­mi ohyd­nie trzepocząc.

Budzę się późnym wieczorem
na samotnym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 26 kwietnia 2015, 16:23

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

erotyk • 18 kwietnia 2015, 08:59

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 17 kwietnia 2015, 09:50

statystyczny polski debil

Mózg led­wo roz­wi­nięty
i tępe spoj­rze­nie ma
a wy­raz twarzy je­go
no­si zna­mię nietolerancji.

Fias­kiem za­kończy się twoja
każda próba z nim konwersacji,
bo w swej głupo­cie i pysze uparty
i tak nig­dy nie przyz­na Ci racji...

*pat­rz : sta­tys­tyczny pol­ski debil,
również : zwo­len­nik libacji. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 14 kwietnia 2015, 11:07

+ ZŁA i CZARNA +

Dziś znów na to się zdobędę...
wredną ka­tolicką gębę
skreślę os­trym krzyżem Twoim,
hańba te­mu, kto się boi !

Pa­nie mój, Sza­tanie Wielki
mo­tor do działania wszelki
napędź dziś Swoim Paliwem,
uczyń to, co sprawiedliwe.

Jeśli tyl­ko będziesz ze mną
ścierwa [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 kwietnia 2015, 09:07

+ AMGOD +

Pus­te, czar­ne oczy bez wyrazu,
bez uczuć ludzkich, bez współczucia,
bez li­tości pat­rzą na ciebie
z nieludzkim zainteresowaniem
by w bólu strasznym tyl­ko cię pogrążyć
i nicze­go in­ne­go od ciebie nie chcę.

Ty­lu z was ilu uda mi się zdążyć
w piek­le bez­powrot­nie umieszczę
za­nim mój czas na tym świecie się skończy
a pobędę tu długo jeszcze.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 4 fiszki • 12 kwietnia 2015, 22:01

Nies­te­ty... w sieci jest od gro­ma trolli,
którzy za­miast coś wnieść tylko
chcą ut­rudnić ko­muś życie.

Są wy­rafi­nowa­ni w psu­ciu krwi innym
i drogą 'kab­la' potrafią
wyp­ro­wadzić człowieka z równowagi.

Nie zwra­caj na nich uwagi
a to oni będą dop­ro­wadze­ni do szału,
bo to ban­da wstrętnych pedałów. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 kwietnia 2015, 19:40
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]