Angelique Cruelty, teksty z lipca 2015 roku

13 tekstów z lip­ca 2015 ro­ku – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 30 lipca 2015, 14:24

+ PRZYJACIEL +

Bu­kiet kwiatów kładę na ka­mien­ny grób,
krwis­to czer­wo­nych róż,
po­nury żni­wiarz do­pada mnie znów
a wokół mnie gro­mada strasznych skrzatów
stoi i nicze­go się nie boi ...

Przyszedł Czar­ny Wilk,
po­gadałam z nim ...
skąd się wziąłeś brachu ?
prawdę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 29 lipca 2015, 02:56

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 26 lipca 2015, 17:10

+ TO ONA +

Uciekałam przed zak­rwa­wioną zmorą,
wie­czo­rową porą o zmierzchu,
przez zimną wodę w fosie
do zam­ku, w którym mie­szkam ...

I pa­nicznie prze­rażona myślę ...
' To Ona ' , bla­da, szcupła
i całko­wicie ob­nażona zmora
por­wie mą duszę te­go wie­czo­ra ...

Po chwi­li znikła zmora
i strach też cały zniknął
kiedy do zwier­ciadła obrócona
spoj­rzałam w jej oczy, mówiąc ' To Ona '... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 lipca 2015, 14:27

+ Dżutro +

Niena­widzę się i kocham ...
jed­nocześnie ...
Cze­mu wpa­kowa­na zos­tałam w to życie doczesne?
Nie wiem, ale dot­rzeć chcę do Ciebie...

Jut­ro się spotkamy...

Oba­wiam się trochę two­jej ma­my ...
że ona nie wie,
że czu­jemy się jak w niebie...

Kiedy się przytulimy
to wszel­kie wątpli­wości two­jej mamy
da­leko stąd od­go­nimy ...

Asiu, ja kocham Ciebie 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 lipca 2015, 21:58

+ Brudne +

Win­ne oczy
grzechu pełne
brud­ne łono kobiety
piekło pochłania
Diabeł pożera cię
zębis­ka­mi swy­mi rozdrabnia
połyka i przetrawia
w brzuchu je­go zmieniasz się
w ścier­wo-gówno do wysrania...

... kurwę od dziejów zarania. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 12 lipca 2015, 12:02

* My Little Peace of Love *

W mym przy­tul­nym, małym świecie
mam przy­tul­ny szczęścia kącik.
żaden cham mi tu nie wejdzie
i spo­koju w nim nie zmąci.

Wpuszczam tu­taj tyl­ko jedną
mi osobę ukochaną,
którą wi­tam swoim sercem
dnia każde­go, wcześnie rano.

W tym wrażli­wym, mrocznym sercu
mam ten pokój, który świeci
za­rezer­wo­wanym światłem
dla mej pięknej Miss Vercetti.

Już niedługo będziesz mogła
użyć klucza do drzwi jego,
który Ci podarowałam
szczególne­go dnia tamtego.

* 4 U, My Lo­ve * 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 8 lipca 2015, 07:50

+ PANISZ MENT +

Co ty ze sobą zro­biłeś ?
Po­pat­rz na siebie tylko...
Niczym ka­lekie twe opuchnięte ręce
nie urosną już więcej
a wkrótce sflaczeją szybko.

Bar­dzo się pomyliłeś
zakładając tą rodzinę,
ty na­pom­po­wana męska dziwko.

Po­pat­rz co na­robiłeś ...

Nikt już przez ciebie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 8 lipca 2015, 00:17

Krzyw­dzo­ne przez do­rosłych dziecko,
do­ras­tające w at­mosferze bra­ku bezpieczeństwa
tak nap­rawde nig­dy już
nie poczu­je się bezpiecznie
i nig­dy do końca ni­komu nie zaufa. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 lipca 2015, 07:49

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 5 lipca 2015, 10:38
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]