Angelique Cruelty, teksty z lutego 2015 roku, strona 2

15 tekstów z lu­tego 2015 ro­ku – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

* RoZdRożE *

Le­piej jest kochać niż niena­widzić.
Le­piej podzi­wiać jest niż się brzydzić.
Le­piej dla ko­goś jest żyć niż dla sa­me­go siebie,
bo niż żyć w piek­le le­piej być w niebie.

Le­piej po­ma­gać jest in­nym niż szkodzić,
le­piej leczyć [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 10 lutego 2015, 01:36

+ SOWA +

To za­baw­ne jak los może się odwrócić...

Gdyś mnie we mgłę na ko­lana rzucił
mój wzrok się całko­wicie zasmucił.

Ja po omac­ku raczkowałam
i byłam ta­ka mała...

Podły śmiech ich słyszałam,
lecz żad­nej z nich nie widziałam,
bo z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 9 lutego 2015, 11:01

female + female

Spoj­rzałam jej w oczy
a ona zgwałciła mnie
swoim spojrzeniem.

W jed­nej chwili
owładnęło mną
sek­sual­ne podniecenie.

Nig­dy nie ubolewałam
nad tym, że jes­tem lesbą.

Wi­dać było po niej,
że ona też nie, na pewno. 

erotyk
zebrał 5 fiszek • 6 lutego 2015, 10:56

+ Zapowiedź +

Podążaj ze mną w stronę wiatru...
Na grzbiecie piękne­go smoka
po­leć ze mną do ma­gicznej krainy.

Ra­zem te­go do­kona­my.
To nie ważne, że oni w nas nie wierzą,
bo my wza­jem­nie w siebie wierzymy.

Nasz Wład­ca nadchodzi
by spełnić nasze naj­większe marzenie.

Jes­tem z Tobą i będę już zawsze.

Nig­dy Cię nie opuszczę
ani w twe­go wro­ga się nie zmienię.

* Dla Mroczne­go Micha­sia * 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 3 lutego 2015, 12:44

+ Sprawiedliwy BóG +

Chciał zos­tać królem swe­go miasta,
ale dla włas­nych zysków
pot­ra­fił tyl­ko krzyw­dzić 'innych',
których miał za nic i myślał tyl­ko o sobie.

Aż pew­ne­go dnia po­jawił się BóG
i za­kopał go żyw­cem w ma­sowym grobie
ra­zem z jego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 1 lutego 2015, 09:36
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]