Angelique Cruelty, teksty z lutego 2015 roku

15 tekstów z lu­tego 2015 ro­ku – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

+ żegnaj luty +

Wios­na nadchodzi
i po­ra na zmiany.
Zmienię się całkiem,
nie do poznania.

Zmiany są dobre,
moi kochani.
Dob­re są także
postanowienia.

Nie chcę już więcej
uda­wać odmieńca.
Piszę ja wam to
dziś pros­to z serca.

Dziś idę wśród ludzi,
nor­malnie, jak człowiek.
Dam z siebie wszystko
miła i trzeźwa. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 lutego 2015, 09:09

Mu­zyka każde­go WIEL­KIEGO zes­połu muzycznego
jest jak niewytłumaczal­ne zja­wis­ko paranormalne,
które­go nie można po­mylić z żad­nym in­nym z reszty tych zjawisk. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 lutego 2015, 17:00

' Dow­cip Ma­tyl­dy '

Nałapał Ja­sio much do słoika po czym włożył tam psie gówno, słoik zakręcił i stanął z nim przed swoim blokiem.
Po chwi­li przechodzi sąsiad­ka i zdzi­wiona py­ta Jasia...
- Ja­siu, co ty robisz?
Na to Ja­sio odpowiada...
- muszę kupe. 

anegdota
zebrała 6 fiszek • 26 lutego 2015, 01:11

* MATKA NOC *

No­cy, mat­ko moja...
Tyl­ko w To­bie żyję, jes­tem, czuję...
Od­dycham twoim mrokiem
a blask gwiazd twoich
oświet­la mo­je na­gie ciało,
przez ok­no me wpadając...

Leżę bezwład­nie,
cieńką kołdrą przyk­ry­ta do pasa
i śnię o mis­tycznym ogrodzie,
śniegiem pok­ry­tym, gdzie [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 6 fiszek • 25 lutego 2015, 01:01

Koło Karety

Nie płacz kochanie.
Wszys­tko będzie dobrze.
Nic złego się nie stanie.

Niż dziać się musi,
nic więcej się nie dzieje.
Ja wiem, że na świecie są kur­wy i złodzieje,
ale nie do­sięgną nas te dranie.

Te­raz nasze naj­większe wyzwanie
to [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 24 lutego 2015, 10:26

+ Dom Szatana +

Za­bierz mnie, proszę z Do­mu Szatana
i uwol­nij mnie z je­go łańcuchów.

Tu w ciem­nym po­koju pełzną trzy węże...
Je­den po ścianie ohyd­nie się wije,
dru­gi op­la­ta moc­no mą szyję
i szep­cze mi podłe rzeczy do [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 23 lutego 2015, 11:23

Mam dwie przy­jem­ności po kończe­niu ciągu al­ko­holo­wego. Pier­wszą taką, że gdy dochodzę do zdro­wia to fil­my bar­dzo mnie wciągają a po­tem jest faj­nie, gdy znów jes­tem zdro­wa. Po­tem wszys­tko ro­bi się nudne [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 lutego 2015, 01:26

Piątek Trzynastego

Gang jeb­niętych satanistów
złapał nocą katolika...
w ciem­ny las go hen wywieźli
aż ze strachu się posikał...

Ro­zeb­ra­li go do naga
i do drze­wa przywiązali...
w żyłę herę mu wpuścili,
kru­cafuk­sem wyruchali...

Wyrzu­cili przed kościołem
z krzyżem tym wet­kniętym w dupę
i na­pisem : '' ROZ­GRZESZO­NY!!! ...
... właśnie od­był swą po­kutę... ''. 

fraszka
zebrała 9 fiszek • 13 lutego 2015, 01:07

W życiu spot­kałam kil­ka osób, które chciały mi wmówić, że jes­tem gówno war­ta i spra­wić bym przes­tała w siebie wie­rzyć. Szyb­ko zdałam so­bie sprawę, że pop­rostu chcą bym była ta­ka jak oni... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 12 lutego 2015, 10:55

WbRZASK

Jes­teś wszys­tkim a ja niczym...

Jes­tem liściem unoszo­nym na twoim wiet­rze,
poz­ba­wionym kon­tro­li, lecz jed­nocześnie ...

... wdycha­nym prze­z Ciebie po­wiet­rzem...

Nie do­wiesz się jak to bo­li
za­nim nie upad­niesz.
Nie poz­nasz ge­niu­szu Hor­ro­ru
nie przeszy­ty strachu je­go auto­ra [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 11 lutego 2015, 09:05
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]