Angelique Cruelty, teksty z lutego 2016 roku

25 tekstów z lu­tego 2016 ro­ku – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

Dzi­siaj po­jawiła się w moim ser­cu nieopi­sana nadzieja. Czuję, że prze­pełnia je og­romna wiara, miłość i dob­ra wo­la i życzę te­go wszys­tkim ludziom na świecie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 lutego 2016, 19:02

+ Strefa Marzeń +

Po rze­ce snów mistycznych
płyńmy ra­zem szma­rag­dową łodzią
aż pur­pu­rowe niebo
sta­nie się gwieździs­tym zmierzchem.

Chcę śnić i śnić,
więc nie budź mnie jeszcze.
Od­dychaj­my ra­zem tym cudownym
krys­ta­licznie rześkim powietrzem.

Po ciele przechodzą mnie dreszcze
i nic nie jest lep­sze teraz,
gdy mglis­ty og­nik do ucha mi szepcze
słowa tyl­ko tu tu­tej­sze ...

' Za­miast płakać śmiej się,
kiedy czy­tam two­je wier­sze '. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 28 lutego 2016, 12:27

Spra­wied­li­wość jest pojęciem względnym,
w za­leżności od te­go, ja­kie kto
ma o so­bie mniemanie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 lutego 2016, 14:08

+ Ciosy Łaski +

Przyjdę nocą, kiedy uśniesz.
Os­trze me twe gardło muśnie
i roz­budzą gwiaz­dy śmier­ci się na niebie.

Dam Ci to, cze­go tak pragniesz...
Krwią za­lany całkiem zbladniesz,
kiedy zadźgam z całych sił mych wtem ja Ciebie.

Tam na łodzi swej popłyniesz
po ni­cości twej krainie
i zos­ta­niesz w jej słod­kości już na wieki.

Miej­sca tu nie mogłeś znaleźć,
więc zos­ta­niesz tam na stałe.
Nie ot­worzą się już nig­dy twe powieki. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 26 lutego 2016, 13:31

+ Mistrzu Głębi Władco Głębin +

Mis­trzu Głębi,
niech się spełni
o czym marzę
wszys­tko, w pełni.

Niech me ser­ce
już nie cierpi,
niech zaświeci
płomień w ciemni.

Nie­chaj wszyscy
twoi wierni
się zjednoczą,
Wład­co Głębin.

Chcę nie wierzyć
włas­nym oczom
gdy się zjawisz
w mej pustelni. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 25 lutego 2016, 18:13

+ Odbicie +

Gęsta mgła spo­wiła góry,
śnieg pok­rył szczyt potężny.
Siedzę sa­ma u je­go podnóża
i piszę w sied­lisku węży :
'' Cze­mu nikt nie czy­ta moich wierszy?''.

Chcesz przeczy­tać? ...
Bądź pierwszy.
Wszys­tko płynie ciemną krwią
z sa­mego wnętrza mojej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 24 lutego 2016, 15:48

+ Zmierzamy Razem Do Wieczności Wejścia +

Za­bierz mnie na spa­cer nocą
pośród gęstwin ig­lastych drzew.
Tyl­ko Ty i ja, nikt więcej,
wejdźmy w ten las trzy­mając się za ręce
i nucąc nasze­go przez­nacze­nia piosenkę.

Za­bierz ode mnie udrękę i roz­baw do łez,
bym śmiała [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 lutego 2016, 15:43

+ Ballada śmierciowej nocy +

Zmie­rzch, śnieżyca,
łyse drze­wo na po­nurym urwisku
ob­siadły skrzeczące czar­ne ptaszyska.

Niedługo Król Mrok spo­wije wokół wszystko,
łapiąc za rękę Królową Noc,
ale śgieg rozświet­li pustą przestrzeń,
nie dając im pochłonąć wszys­tkiego jeszcze.

Mat­ka śmierć tru­pie po tym śniegu,
opuściwszy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 lutego 2016, 18:54

Mo­je do­tychcza­sowe życie to bezustanna
ucie­czka przed samą sobą.

Te­raz mówię : 'Dość już tego'. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 17 lutego 2016, 14:03

+ Twarde Postanowienie +

Nig­dy nie dot­knę już rzeczy,
która mogłaby mnie osłabić
a tym bar­dziej takiej,
która mogłaby mnie zabić.

Więc jeśli kiedykolwiek
poczęstu­jesz mnie alkoholem,
nie za­waham się butelki
w two­je gardło wsadzić. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 16 lutego 2016, 15:43
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]