Angelique Cruelty, teksty z maja 2015 roku, strona 2

13 tekstów z ma­ja 2015 ro­ku – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

* Dar życia *

Czy umiesz docenić
dar życia cu­dow­ny ? -
Py­tam się Ciebie
z ot­chłani ciemności.

Py­tam w imieniu
ludzi z leukemią,
co wyją gdy mięso
od­pa­da od kości.

Py­tam w imieniu
krzyw­dzo­nych dzieci,
co szczęścia okazji
zaz­nać nie miały...

Czy umiesz docenić
dar życia cu­dow­ny ?
Czy dos­trzec potrafisz
ja­ki jest wspa­niały ? 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 4 maja 2015, 10:34

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 3 maja 2015, 14:18

Tributum Immortui

Dzięki Ci, mój Wiel­ki Wład­co
za życie po śmier­ci !!!

Tyś wy­dobył mnie z jej szponów
moc­no za­ciśniętych i uczy­nił nieumarłą.

Niczym owcę czarną między białymi
mnie umieściłeś bym mogła być wyjątkowa
i choć wiele ra­zy w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 1 maja 2015, 10:33
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]