Angelique Cruelty, teksty z maja 2015 roku

13 tekstów z ma­ja 2015 ro­ku – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

ZŁO

Czym jest zło? ....

Zło to pe­dofil, który dziecko
małe gwałci i morduje...

Zło to szwa­bi, faszyści
z czar­no-białego filmu,
je­den dru­giego żyda
w Au­shwitz Bikenau
bez­li­tośnie morduje....

Bes SSkupłów chuje...

Zło to piep­rzo­ny brudas,
który bombę zakłada
i wśród ludzi ekksploduje....

Zło to [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 30 maja 2015, 13:21

PROPHECIES OF HATE (song lyrics)

Can You feel this?
Can You feel this
lur­king in­si­de of You ,
lur­king in­si­de of... (?)

Can You hear this?
can You hear this
tal­king in­stead of You,
tal­king in­stead of... (?)

IN YOUR EYES...
I can see no god [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 25 maja 2015, 10:26

+ I'm so Full of Hate +

Brzydzę się wszys­tkim czym jes­teś
i wszys­tkim co cię dotyczy.

Nie chcę twoich pieniędzy,
nie za­biję cię dla złota twe­go zdobyczy.

Gar­dzę twą grzeszną rasą
i gorzej niż wstrętny ro­bal
od­raża mnie two­ja pycha.

Wszys­tko cze­go chcę od ciebie
to pat­rzeć jak błagając o litość
w wiel­kim cier­pieniu zdychasz. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 maja 2015, 11:53

+ Czarny Nieludzki Kruk +

Byłam tam gdy byłam mięsem...
Pełzłam ciem­nym ko­rytarzem w dół
przerżnięta piłą w pół
ręko­ma sta­rałam się za­tar­gać
mój wyk­rwa­wiający się fla­kami tułów
czując, że muszę do­pełznąć tam,
gdzie mo­je miejsce...

Nie po­wiem wiele więcej.

Na końcu drogi [...] — czytaj całość

wiersz • 22 maja 2015, 18:58

+ YOU CROSSED MY PATH +

Byłeś pe­wien, że jes­tem ta­ka miękka
a ja po pros­tu jes­tem sto ra­zy bar­dziej niż ty
uta­len­to­wana i wrażliwa.

Nikt in­ny niż ja by te­go nie przeżył...
Ju­daszu, po­całun­kiem swoim
zdradzasz mnie pod­czas wieczerzy?

Twoich trzydzieści roz­sy­panych srebrników
panoszy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 18 maja 2015, 14:23

* CRYSTAL CLEAR BLOODY KISS *

Przyj­mij mój krwa­wy pocałunek.
Z miłości do Ciebie umrę.
Jeśli Ty też czu­jesz to samo,
zażyczy­my so­bie podwójną trumnę...
taką, żebyś ra­zem ze mną
się do niej zmieściła.

Nie chcę żyć bez Ciebie, mo­ja miła.

Wiesz...

...mam takie [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 3 fiszki • 14 maja 2015, 12:22

Kochanka Deszczu

żeg­naj, pro­myku słońca !

Niebo znów pok­ryły gęste chmury
a po­nad ni­mi scho­wał się smutek.

Łzy z nich lecą je­go z góry na mnie...
Ta­ki jest te­go sku­tek, że
deszcz ten cu­dow­ny ob­my­wa mnie,
duszę moją z wszel­kiej trwo­gi
opłuku­je idealnie.

Ja­ko plu­wiofil­ka - domatorka
w swym deszczo­wym królestwie
czu­je się ba­jecznie nierealnie. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 maja 2015, 10:45

MATKA NADZIEJA

Cza­sem by­wa, że bar­dzo długo
mu­sisz błądzić pośród demonów
by dos­trzec two­je anioły.

Na­rodziłeś się we krwi i bólu...
płakałeś krzycząc zła świata
już wte­dy świado­my, tak bezbronny,
niewin­ny i całko­wicie obnażony,
zrodzo­ny w przeczu­ciu,
że życie twe w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 10 maja 2015, 22:21

Większość ludzi to straszne dupki.
Są tak bar­dzo zajęci by­ciem dupkami,
że nie mają cza­su by dostrzec
ja­kimi straszny­mi dup­ka­mi są. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 maja 2015, 13:20

+ NIEZŁA ZABAWA +

Wys­tar­czy, że przez chwilę
uważnie mi się przyjrzysz
a zro­zumiesz, że nie jes­tem stąd.

Jes­tem tu obca.
Dziew­czyn­ka o wyglądzie chłopca
a w rodzi­nie czar­na owca
dość ma już wie­czne­go pechow­ca miana.

Może i po­pełniłam błąd
będąc zbyt często pijaną
ale [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 5 maja 2015, 22:56
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]