Angelique Cruelty, teksty z maja 2016 roku

14 tekstów z ma­ja 2016 ro­ku – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

Niektórzy ludzie są aż tak żałośni, że aż ich nie szkoda. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 maja 2016, 21:45

Obej­rzałam 'księgę sak­ralnych ab­surdów'(użyt­kownik teapot­pi­lot) i poczy­tałam Ma­xine Diet­rich i ...
na początek wyrzekłam się nieis­tniejące­go Jezusa.
Nieziem­ska ul­ga, polecam. 

myśl • 30 maja 2016, 21:29

Wiadomość Od Arian

Ad­mi­rał Byrd po­leciał na misję
by spraw­dzić co jest za Antarktydą,
na ko­niec świata i firmamentu,
w czter­dzies­tym siódmym ro­ku to było.

Tam od­krył mias­to tych is­tot przyjaznych,
Arianie oni się nazywali.
Na taj­nej tej mis­ji miał przyjąć [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 29 maja 2016, 20:32

* świadomość *

Ciągle szu­kam, ciągle błądzę,
lecz ku praw­dzie co­raz bliżej.
Czas mam, więc na pew­no zdążę.
Gdy się do­wiem to napiszę.

Bóg dał ro­zum mi otwarty
abym mogła się dowiedzieć
ja­ki sens ma mo­je życie,
po co jes­tem na tym świecie.

Było ze mną już niedobrze,
wręcz kry­tycznie, blis­ko śmierci.
Wierzę, że nie bez powodu
pos­ta­nowił mnie oszczędzić.

Wiem na­razie, że świat płaski
i że Bo­giem nie Jehowa,
lecz is­tnieje, wiem na pew­no ...
Ona mnie na prawdę kocha! 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 29 maja 2016, 00:30

+ Ukryte Zakończenie +

Wzrok spo­wity kataraktą,
świat jed­noczy się w szaleństwie.
Je­den sta­ry przedwojenny
film ma ty­tuł 'Dob­rze Będzie'.

Adolf Dym­sza jak gej tańczy,
oczy ma podmalowane,
wokół niego równie nędznie
skaczą pa­nie obłąkane.

Raz puści­li w telewizji,
z trzydzies­te­go dziewiąte­go ...
Wkrótce po­tem in­ny Adolf
swym gwiaz­dor­stwem prze­bił tego.

Zgad­nij, ja­ka to me­lodia ...
Pat­rz jak ład­nie tańczą oni ...
Chłopy w suk­niach, ba­by w spodniach
nie po­siadające broni. 

wiersz • 27 maja 2016, 23:47

+ Nadchodzący Koszmar +

To po­kole­nie kre­tynów ...
in­terne­towa era.
Wiem co by się z wa­mi stało
gdy­by komórki wam po­zabierać ...

Zaczęli­byście walić
głowa­mi w ściany jak zombie.
A 'im' właśnie o to chodzi
i tak to się pew­nie skończy.

Techni­ka wciąż ro­bi postęp
i sprzy­ja skraj­ne­mu lenistwu.
Do ne­ta odetną Ci dostęp
i stra­cisz w se­kun­dzie wszystko.

A kiedy się wokół rozejrzysz
to uj­rzysz szwad­ro­ny śmierci
i uciec im w sta­nie nie będziesz,
bo będą dosłow­nie wszędzie. 

wiersz • 27 maja 2016, 21:14

Dzień Matki

Dro­ga mamo,
znów to sa­mo ...
dzwo­nię dzisiaj
wcześnie rano.

Chcę Ci życzyć
dużo zdrowia,
lecz Cię słyszę
znów pijaną. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 26 maja 2016, 17:50

Orzeł i Szczur

Po­wie­dział raz orzeł do szczu­ra :
chodź, usiądź na moim grzbiecie.
Za­biorę na szczyt Cię najwyższy
i po­wiem Ci prawdę o świecie.

Stąd widzisz, że świat nasz jest płaski
i nad nim niebies­kie sklepienie
a w do­le ta [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 26 maja 2016, 16:02

+ Dobranocka +

Po trze­cie, po dru­gie,
po czwar­te, po pier­wsze ...
co lu­bię naj­bar­dziej, to mroczne są wiersze.
W mym do­mu ponurym,
na skra­ju cmentarza,
gdzie mie­szkam samotnie,
w głąb mro­ku się wdrażam.

Kruk przyszedł o zmroku,
do drzwi mych zapukał
a [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 25 maja 2016, 23:46

+ LETHAL +

Al­ko­hol, narkotyk,
zat­ru­te szczepionki,
łzy, prze­moc, zły dotyk
i kłam­stw pełne czcionki.

Broń pal­na i noże,
co za­bić też może
to naj­pierw Cię zrani
byś poczuł się gorzej.

Codzien­na harówa,
bez­senność, ból brzucha,
w brud tok­syn w pokarmie,
za psią forsę fucha.

Che­miczne odpady
ma­sowej zagłady
wdycha­ne z powietrzem
z ko­minów plejady. 

wiersz • 22 maja 2016, 22:44
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]