Angelique Cruelty, teksty z marca 2015 roku

20 tekstów z mar­ca 2015 ro­ku – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

Brzydzę się fałszem...
Wolę po­wie­dzieć ko­muś szczerą prawdę
i żeby mnie za to szczerze znielubił
niż uda­wać przy­jaźń...

Po­za tym... ja tak nie potrafię... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 marca 2015, 08:38

Płatki Bordowej Róży

Dziś na dworze zimno
i mgła gęsta wi­si w powietrzu,
spo­wijając gro­by miej­sco­wego cmentarza.

O niczym in­nym nie marzę teraz
niż o tym by wtu­lić się w Ciebie słodko,
Ty naj­fajniej­sza na świecie
przeurocza ślicznotko
a przy tym jaka [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 29 marca 2015, 09:41

Ewribadi Ken Czejndż

Ach... jakże cudnie...

Prze­budziłam się o dru­giej w nocy
i za ok­no spoj­rzałam na ideal­nie moją pogodę.

Dla większości jest dziś paskudnie...

Zaczęłam dzień od ka­wy z mle­kiem i miodem,
mając przed ocza­mi i w głowie jej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 marca 2015, 04:40

Wymowna Dama : NEVER SMILE AGAIN !

Miała sześć! sześć! sześć! latek,
gdy jej cud­ny tatek
po­padł w straszne długi
i ze swo­jej splu­wy palnął so­bie w łeb.

On to zro­bił przy niej.
Swym os­tat­nim czynem
z niej uczy­nił dziewczynę,
która już na zaw­sze odpłynęła w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 23 marca 2015, 20:43

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

fraszka • 20 marca 2015, 09:41

+ pożergnanie +

Pat­rzyłam w oczy star­ca ohydnego
w chwi­li je­go śmierci
i widziałam jak piekło go pochłania.

Nig­dy w życiu nie oka­zał nikomu
od­ro­biny li­tości ani umiłowania.

Przyszedł czas na twój osąd, Królu Mości.

Był z ciebie ka­wał podłego drania
a [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 19 marca 2015, 11:50

Czarna Dama : ZAKAZANA

Z czar­nym wężem owi­niętym wokół szyi
i us­po­sobieniem żmii,
zęba­mi os­try­mi i jak igły spiczas­ty­mi
na ludzi spogląda Ona
a z jej oczu straszli­wy obłęd wy­ziera.

Głowa jej bezwłosa
a dusza pogmatwana. [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 17 marca 2015, 08:26

+ CAT 666 +

Mo­ja ki­cia pokićkana,
jest przez diabła opętana.
Na sąsiada raz skoczyła
i mu oczki wydrapała.

Kiedy płytę zapuściłam,
tańco­wała Behemoth'a.
To się raczej rzad­ko zdarza
żeby Ner­gal kręcił kota.

Kiedy mleczka jej nalałam
to mi­seczkę wywróciła
i miauknęła na mnie wściek­le :
'' Na­lej mi tam­te­go wi­na !!! ''.

Po­tem lek­ko nawalona
przy­tulała moją mamę,
która śmie­chem się zaniosła
mówiąc '' wyście ta­kie sa­me ''.

* Dla dziew­czy­ny z sześcioma ko­tami * 

fraszka
zebrała 9 fiszek • 16 marca 2015, 13:59

* Szept Fioletowej Jagody *

Zeb­rałam naj­piękniej­sze gwiazdy
i ule­piłam z nich mały księżyc.

Nig­dy w życiu nie zrobiłam
nicze­go dla pieniędzy.

Mój naj­droższy świata skarbie,
Ty bez­cenna jes­teś dla mnie.
Nie po­siadam się ze szczęścia,
że zechciałaś spoj­rzeć na mnie.

* Dla Mrs Ver­cetti * 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 15 marca 2015, 07:42

+ Magic Pix 666 +

Mam szka­tułkę magiczną
w kształcie Lucyfera.
Gdy ot­wieram ją, magia
z mych oczu spoziera.

Wte­dy widzieć zaczynam
cze­go in­ni nie widzą
a mój ' po­ziom to­leran­cji '
spa­da niżej od zera.

Mam szka­tułkę magiczną
w kształcie Szatana.
Raz zna­lazłam ją we śnie
kiedy la­tek sześć miałam.

Gdy dziecięca ciekawość
mi ot­worzyć ją kazała,
tam zna­lazłam to wszystko
cze­go zaw­sze szukałam. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 14 marca 2015, 05:49
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]