Angelique Cruelty, teksty z października 2014 roku

12 tekstów z paździer­ni­ka 2014 ro­ku – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

HAPPY HALLOWEEN

Odtwórz

Zno­wu Halloween.
Duchy zstępują na Ziemię
i snują się ulicami
mo­jego mias­ta ponurego.

Rob Zom­bie obchodzi
rocznicę z She­ri Moon ślubu.
Już od daw­na należę
do te­go gościa fan-club'u.

Spo­wite mgłą cmentarze
wi­tają swoich gości -
zwo­len­ników tradycji
wiel­kiej niedorzeczności.

Na dro­gach ma­sak­ra -
śmierć zbiera swe żniwo,
ale cho­ciaż dobrze
sprze­daje się paliwo.

Wyjątko­wo dobrze
sprze­dają się też znicze
a ja dzi­siaj wszystkim
HAP­PY HAL­LO­WEEN życzę.

Zro­bię so­bie maraton
moich ulu­bionych horrorów.
Wolę oglądać oblicza
nieis­tniejących potworów.

- Mathil­da Bon­bon - 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 31 października 2014, 07:40

Halloeween Hope Superball

Już jut­ro Samhain.
Gra­nica między życiem a śmiercią
jest naj­cieńsza te­go jed­ne­go,
je­dyne­go dnia w roku.

Dla mnie to dob­ra okazja
na no­we postanowienia
i tak bar­dzo pragnę na lep­sze się zmieniać,
na­wet wciąż pozostając
w tym straszli­wym mroku
i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 30 października 2014, 09:52

Lalka z Mnóstwem Papilotów

W wiel­kim zam­ku ma swój pokój
lal­ka z mnóstwem papilotów.

Czar­ne włosy, bla­da cera,
z pięknych oczu mrok spoziera.

Suk­nie jej bordowo-krwawe,
nocą idzie na zabawę.

Koszmar zbudził ją o świcie.
Znów real­ne, sza­re życie. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 29 października 2014, 09:00

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 28 października 2014, 11:38

Klatka Złego Pana : Bordowa Zasłonka

Jes­tem w piekle.
Nie mogę uciec stąd.
To ciało jest moim piekłem.
To ciało to mój dom.

To klat­ka z kości
spo­wita mięśniami i skórą
a w środ­ku ser­ce uwięzione,
co dźwi­ga duszę ponurą.

Na noc Zły Pan
narzu­ca na nią bor­dową zasłonkę
i ciem­ność straszliwa
pochłania mnie bezpowrotnie.

Budzę się w mroku.
Nie mogę uciec stąd.
Ten mrok to mo­je piekło
a piekło to mój dom. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 27 października 2014, 07:31

Ghotic Dream Girl

Mglis­ty cmen­tarny poranek.
Skrzeczą wro­ny na cmentarzu.
Tu jest wszys­tko, co mam,
lecz nie wszys­tko o czym marzę.

In­ternet to 'dob­ra' pułapka,
ja nie żyję w real­nym świecie.
Ja żyję w wir­tualu i snach
jak śniące na ja­wie dziecię.

Ja [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 26 października 2014, 08:22

żałobne wycie wiatru

Trze­ci dzień, jeszcze mierzi,
jeszcze stru­ta w lęku,
ale coś w tym jest takiego,
że for­mu­je niez­wykły sen.

Tej no­cy słyszałam
diabo­liczne pieśni żałobne
śpiewa­ne przez dwo­je dziewcząt
młodych i pięknych wydających
z siebie prze­raźli­we dźwięki
wy­cie wiat­ru przypominające.

Ja­kiś głos nieokreślony
i z ciem­ności stworzony
po­wie­dział do nich o podwójnym
mor­der­stwie na autostradzie
i na­kazał iść po nie -
te dwie ofiary za­mor­do­wane
a wcześniej zgwałcone
by dusze ich w to miej­sce przywieść... 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 25 października 2014, 10:43

WINNA 7:30

Nie chcę jeszcze umierać.
Za bar­dzo lu­bię swój świat,
swe zwierzątka, mamę, swój pokój,
mo­je rzeczy, mu­zykę, obłęd...

Mogłabym dłużej zos­tać na zewnątrz,
ale i tak do­wie­działbyś się ja­ka jestem.
Nie pot­ra­fię te­go, co ty, co wy potraficie,
czego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 24 października 2014, 09:30

ZA TO

Za to, co zrobiłam
muszę za­dać so­bie pokutę.
Więc jeść nic nie będę
aż się zmienię w bla­de, chu­de stworzenie.

Nie do poz­na­nia się zmienię
i krwi spo­ro stracę.
Znaj­de so­bie nową, niety­pową pracę.
Za swo­je pi­jaństwo trwogą zapłacę,
lecz czy się nie za­biję to zobaczę,
gdy się zastanowię
czy jest sens dłużej żyć. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 23 października 2014, 11:52

Powrót do Koszmaru

'Jeśli złamiesz daną
sa­memu so­bie obiet­nicę to
ro­bi się niebezpiecznie'-
słyszałam to os­tatnio w ja­kimś filmie.

I mam powrót do koszmaru
w więzieniu nienawiści,
Tym tyl­ko mogę się poszczycić,
że mnie wszys­tko prze­raża, co przy mnie.

Za­gubienie wygrało,
zmęcze­nie pracą szybkie
i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 października 2014, 21:49
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]