Angelique Cruelty, teksty z października 2015 roku, strona 2

17 tekstów z paździer­ni­ka 2015 ro­ku – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

... gdy życie tak piękne

Pra­cuję ja­ko w mar­ke­cie sprzedawca
i bar­dzo sza­nuję i lu­bię swą pracę.
Lecz cze­go nie cier­pię w ludziach niektórych...
za­raz z pre­cyzją Ci wytłumaczę.

Gdy ktoś zaczy­na wyb­rzydzać do mnie
jak ja­kiś cho­ler­ny fran­cuski piesek,
skar­miła bym taką [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 8 października 2015, 06:35

+ Wilki Wyją Wszędzie +

Jes­tem ... Byłam ... Będę ...

Cały świat swą krwią zdobędę
od­dając mu swe piękne serce.

Wil­ki wyją wszędzie ...

że me życie jeszcze będzie
na ja­wie ziszczo­nym snem ...

Nag­rodą za me poświęce­nie ...

Za­dośćuczy­nieniem za me cier­pienie ...

Tak bar­dzo bar­dzo chcę ...

Uiścić swe spełnienie. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 października 2015, 21:55

+ żaden pomiot zła +

Mo­je piękne mroczne serce,
nie chcę ra­nić Cię już więcej,
bo i tak za dużo cierpisz
przez nik­czem­ność ich.

Wiem, że będę żyła wiecznie.
Pragnę poczuć się bezpiecznie
wraz z miłością mej Vercetti
z da­la od serc złych.

Nie do­sięgną nas ich ręce,
obet­niemy im je prędzej.
Przepędzi­my ar­mię nędzy
tyl­ko Ty i Ja.

Uchwyć dłoń mą już na zawsze
i nie puszczaj jej już nigdy
a nie zro­bi nam już krzywdy
żaden po­miot zła.

* 4 MY LO­VE * 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 6 października 2015, 10:19

śmiertelnie piękne

Niewidzial­na zaćma -
czar­na mro­ku katarakta
przy­jaciółką jest moich
za­pad­niętych głębo­ko oczu.

Wspi­nam się po kol­czas­to-stro­mym zboczu
Góry Me­go Przeznaczenia
na jej szczyt do ce­lu mej wędrówki chaosu.

Już zas­tygłych na zaw­sze
kołtunów me­go życia i śmier­ci doświadczenia
nie usu­nie żaden mar­ny grzebień
ani żad­ne nędzne nożyce ich nie wytną
z moich śmier­telnie pięknych włosów. 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 5 października 2015, 08:54

+ Stworzenia Nocy +

Gdy mój mrok wy­pełnią głod­ne nietoperze,
ra­zem z ni­mi na owadów noc­ny łów polecę.
Jak na­jemy się już ćma­mi do syta,
powróci­my do jas­ki­ni swej gromadą.

Gdy mój ciem­ny las wy­penią głod­ne wilki,
zas­ta­nawiać się nie będę na­wet chwilkę.
Do­pad­niemy swe ofiary znienacka,
roz­szar­piemy kłami wściek­le jadła stado.

Kiedy mrok mój za­mie­szkują pająki,
strach ucieka, dzi­kość trwogę ukaja.
Jad śmier­telny z moich oczu spoziera,
czy­niąc jeszcze bar­dziej straszną mą twarz bladą. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 4 października 2015, 09:04

+ HORRORMANIAC +

O szóstej mnie budzi
' Hal­lo­ween'owa Burza '.
Za ok­nem mym cmentarz,
po­nury mój dom.

Mam swe­go Anioła,
Piękne­go Mro­ku Stróża
co wie­dzie mnie ścieżką
bez­pie­czną za dłoń.

Jak horrormaniaczka
wciąż się zachowuję
by spokój mieć od tych
co urągać mi chcą.

Możecie mnie cmoknąć,
wy nędzne, małe szu­je !
Kto­kol­wiek podejdzie,
przy­wita swój zgon. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 2 października 2015, 09:20

O ile Piękniejsze

Mo­je życie to bez­cenny dar.
Cud na­rodzin i poczęcia
jest dla mnie nie pojęty.

Nau­czyłam się do­ceniać to wszys­tko co mam.
Zro­zumiałam ile szczęścia
mam, po­siadając ten dar święty.

I już nieważne jest teraz,
że będąc w szpo­nach nałogu
nie sza­nowałam swo­jego zdro­wia i życia.

Bo nau­czyłam się dostrzegać,
jak to się mówi 'Dzięki Bogu'
o ile życie piękniej­sze jest bez picia. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 1 października 2015, 06:42
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]