Angelique Cruelty, teksty z października 2015 roku

17 tekstów z paździer­ni­ka 2015 ro­ku – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 29 października 2015, 15:19

Wiersz Pożegnalny

Od­chodzę w samotności.
Lar­wy zeżrą mnie do kości.

Nic nie może mnie ocalić
przed tym co dziś zrobię.

To jak się czuję jest nie do zniesienia
i nic fak­tu te­go dzi­siaj nie zmienia,
że war­ta nie jes­tem ocalenia
i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 28 października 2015, 13:09

ALICJA

Jes­tem tu zu­pełnie sama,
tyl­ko ma­ma ukochana,
którą bar­dzo mieć bym chciała
może oca­lić mnie.

Wiem, że Ona gdzieś istnieje
i nie wstydzę się być gejem.
Od­dam Ci się bezpowrotnie,
tyl­ko po­kochaj mnie.

Drżeć chcę kiedy spoj­rzysz na mnie.
Błagam Cię, [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 3 fiszki • 27 października 2015, 12:33

DOMEK DLA SZCZURA

Bliz­ny przeszłości
w mym ser­cu się jadzą,
w mym dom­ku dla szczu­ra
roz­paczli­wie wy­je pies.

Straszne pot­wo­ry
za­bić się radzą,
w mym dom­ku dla szczura
wy­lewam morza łez.

W mym dom­ku dla szczura
w świet­le błądzą dzieci,
tam mała Matylda
chcę roz­bić głową mur.

W mym dom­ku dla szcura
krew twarz mą zalewa...
jak sta­ry mnie rżnął...
płakałam jak szczur.

Szko­da chłopa­ka ....

Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 26 października 2015, 13:53

Nie Ukrywaj Się ...

Brnąc przez chłód ten do ciemności
zim­no trwo­ni mo­je kości,
jeśli chcesz mi pozazdrościć
to mnie god­nie zmień.

Prze­cież nie ma tu nikogo,
mów dob­ra­noc swoim bogom
gdy za­sypiasz z myślą o mnie
ta­lent mój wciąż ceń.

Kocham imię jego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 października 2015, 02:46

piękno świata mroku

Już nie jes­tem w szoku.
Od­na­lazłam spokój.
Od­na­lazłam Boga,
nie jest mi już szkoda.

Nie ma co żałować,
duszę ma się jedną.
Jes­tem tyl­ko sobą
i to wiem na pewno.

Jeśli się narodzę
pod inną postacią,
to też będę JA
i wątpić nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 18 października 2015, 02:48

W Zasięgu Naszych Rąk

W twym zła pełnym życiu
piękna nie dojrzałeś.
To śliczna piosenka,
lecz jej nie słyszałeś.

Pat­rzyłeś na miłość
i zniszczyć ją chciałeś,
tak zły i zazdrosny,
że nig­dy nie kochałeś

ni­kogo innego
niż siebie, kolego.
Sam chciałeś, nie zmuszał
nikt Ciebie do tego.

Gdy kochasz, nie krzywdzisz
ko­go pokochałeś.
Słyszałeś piosenkę ...

... lecz jej nie słuchałeś.
Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 12 października 2015, 21:33

Biuro Rzeczy Znalezionych

Uśpiony brniesz w piekło we śnie,
nie widząc, że wokół ty­lu ludzi.
Nie wierzę, że sam te­go chcesz
by z krzy­kiem na us­tach się obudzić.

Myślałam, że jest już za późno.
Zwątpiłam, sądząc że nie mogę.
Już prawie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 11 października 2015, 06:32

Moim naj­ważniej­szym je­sien­nym pos­ta­nowieniem było to, żeby nig­dy więcej nie do­tykać al­ko­holu ...

No cóż ... uważam, że ono się spraw­dza i trzy­mam się go moc­no, ale te­raz ...

... pos­ta­nawiam do­dat­ko­wo zre­zyg­no­wać z wszys­tkiego, co tyl­ko mnie rani. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 października 2015, 06:33

+ Mroczna Dama +

Cóż za zim­no-smut­ny koszmar...
rzeczy­wis­tość to nie raj
jed­nak dzi­siaj dużo lepsza
niźli tam­ten wro­gi kraj.

Tam widziałam swoich wrogów,
prawdę o nich dał ten sen.
Je­den z nich to dam­ski bokser,
dru­gi - złodziej, tchórz i leń.

Jes­tem piękna, jes­tem silna,
cze­mu ni­by bać mam się ?
Jes­tem tu­taj całkiem sama,
bro­nić sa­ma muszę się ...

Jes­teś ni­kim, jes­teś zerem,
ścier­wem gor­szym od robaka.
A JA! jes­tem Mroczną Damą -
naj­piękniej­szym mro­kiem świata. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 października 2015, 09:18
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]