Angelique Cruelty, teksty z sierpnia 2015 roku

17 tekstów z sier­pnia 2015 ro­ku – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

TAK JAK JA CIEBIE

Mała jestem.
Faj­na jestem.
Dob­rze jest być mną.

Mroczny jest mój
i przytulny
piękna pełen dom.

Ja Cię kocham,
Ty mnie kochasz,
Ona kocha Ją.

Mo­je serce
z twoim sercem
jed­nym ser­cem są.

Burza przyszła
i odeszła,
piorun trzasnął w nas.

Naszą miłość
prądem wzmocnił
dob­rze, tak w sam raz.

Te­raz jeszcze
moc­niej Skarbie
po­kochałam Cię.

Wiem i czuję,
że tak jak ja Ciebie
kochasz mnie.

* 4 Mrs V. * 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 29 sierpnia 2015, 15:12

AUTUMN LANDSCAPES

Prze­pełnione ko­lora­mi
kra­job­ra­zy tak prze­piękne ...
Pat­rząc na nie mo­je ser­ce
cza­sem har­de nag­le mięknie.

Jak cu­dow­nie, że nadchodzisz.
Kocham czas gdy la­to kona.
Wte­dy mogę się wykąpać
w bar­wnych liści drzew milionach.

Kiedy będę miała wolne
to od­wiedzę znów Mój Cmentarz
i pocho­wam tam wspomnienia,
których nie chcę już pamiętać.

Tam uścis­kam swą samotność
me­lan­cho­lią listopada
i poczuję się tak słodko
jak al­pej­ska czekolada. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 26 sierpnia 2015, 08:43

Wyśniony Pies

Ze wszys­tkich zwierzaków,
które są fajne
mi marzy się ciągle
piękny Rottweiler.

Gdy na świat przychodzi,
jak dłoń jest maleńki
a kiedy rok mija,
tak sil­ny i wielki.

In­truzów nie wpuści
do do­mu swojego,
już prędzej zagryzie
złodzieja każdego.

Jest wciąż pew­ny siebie,
nad życie lojalny,
cha­rak­ter ma silny
a węch idealny.

Dziś mi się przyśniło
zwie­rze to czar­ne ...
Prze­piękny, niemiecki,
lśniący Rottweiler.

A ra­no spot­kałam ...
( zdzi­wienie to­tal­ne )
... tą pa­nią ze sklepu
a przy niej Rottweiler.

Dla pa­ni Iwon­ki R. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 23 sierpnia 2015, 19:48

SPRAWDZIAN

Zacza­ruj mnie, nocą
za­bierz mnie w obłąka­ny sen
kiedy zas­ta­nawiam się po co
oni ściągnęli mnie na świat ten
Ty na­daj sens mo­jemu is­tnieniu we śnie.

Trwo­ga opuściła mnie , wreszcie
cier­pienie odeszło hen, daleko
a wy dziat­ki się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 21 sierpnia 2015, 02:06

Wczesna Jesień

W po­wiet­rzu czuć już nad­chodzącą jesień
a niektóre drze­wa nab­rały kolorów
i zaczy­nają tra­cić swo­je uliścienie.

W mo­jej na­jukochańszej porze
jest tak pięknie i kolorowo
kiedy każde z nich po­woli łysieje.

Przechadzam się pośród nich samotnie,
w mym ser­cu melancholia
a wokół mnie przy­jaz­ne prze­mykają cienie.

W końcu nad­szedł czas by od­na­leźć spokój
i je­sien­nym deszczem
ukoić niepot­rzeb­ne ni­komu cierpienie.
Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 20 sierpnia 2015, 10:21

+ Smile Forever to Sweet Death +

To życie było bolesne...
zbyt bo­les­ne by mogło dłużej trwać.

Te­raz, gdy wiem że umarłam,
przes­tałam się śmier­ci bać.

Jest dob­rze, jak nic nie boli
i gdy się nicze­go nie boisz.

Cier­pienie już zwyk­le mi zbrzydło,
śmierć przyszła je słod­ko ukoić.

Dzi­siej­sze­go wieczora
uj­rzałam w lus­trze twarz praw­dzi­wego upiora.

Na to, by po­godzić się z prawdą
dziś właśnie przyszła pora.

Umarłam już daw­no temu.
Cier­piałam próbując żyć.

Nie będę stąd więcej uciekać,
bo dob­rze jest tu­taj być.
Odtwórz  

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 sierpnia 2015, 00:49

+ MAJKEL +

Nig­dy nie chodzę sama.
Ty zaw­sze jes­teś ze mną.
Przy­bierasz ka­mienną minę moją twarzą
i wzro­kiem dzi­kim pat­rzysz moimi oczami.

Duchy psycho­pa­tycznych morderców
i ich de­mo­ny wokół nas stoją te,
o których ludzie po­myśleć się boją,
one wszys­tkie są tu z nami.

Ty je­den je­dy­ny nig­dy nie puszczasz mo­jej dłoni,
bo wiesz, że tyl­ko Ty mnie możesz chronić.

Na myśl o Tobie
ludzie spa­ra­liżowa­ni strachem
i z prze­rażeniem w oczach stoją ...

... bo wszys­cy się Ciebie boją. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 18 sierpnia 2015, 10:02

Dziecko Deszczu : Tata - WILK

Dziew­czyn­ka w czer­wo­nym płaszczyku
snu­je się uli­cami sen­ne­go miasta,
deszczową porą,
późny­mi godzi­nami
wczes­no­jesien­ne­go wieczora.

Z ciem­ne­go nieba chmur­ne­go
deszcz z góry słod­ko ją moczy.
Jej twarz jest smukła i śliczna
o pięknych sek­retnych oczach.

W do­mu okrutni [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 17 sierpnia 2015, 15:30

+ fotomontaż +

Ok­rutny koszmar się zbliża , 
języ­kiem swym wstrętnym mnie liże ,
do swe­go świata zabiera
i w trwodze mnie po­niewiera .

Nie tak łat­wo uciec od de­monów przeszłości ,
one na­wie­dzają mnie we śnie .
Nie wiem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 16 sierpnia 2015, 11:09

* Rymowane Przebłyski z Dzieciństwa *

Są na tym świecie żmi­je pokrętne , 
ro­baki wstrętne pod ludzką pos­ta­cią , 
co zniszczyć z zaz­drości
chcą wszys­tko , co piękne
i karcą swe dzieci gdy przez nie płaczą ...

Tu­taj rymowanka [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 14 sierpnia 2015, 06:51
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]