Angelique Cruelty, teksty ze stycznia 2015 roku, strona 2

21 tekstów ze stycznia 2015 ro­ku – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

+ Przenikający Chłód +

Ciem­na, niepo­kojąca noc nastała
i chłód napłynął do me­go serca
a na niebie bla­de światło księżyca
led­wo prze­bija się przez gęste, ciem­ne chmury.

Łyse, posępne drze­wa na cmentarzu
już o jut­rzej­szych pog­rze­bach marzą
a wiatr ducha­mi zmarłych
do [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 12 stycznia 2015, 02:41

Nieco Wulgarny Poemat Szlachetnej Orlicy

Cu­dow­ne wi­doki... Prze­piękne krajobrazy...

Na skrzydłach wzla­tuję
niczym or­li­ca szlachetna
i szy­buję nad tą ma­giczną krainą by z góry
podzi­wiać piękno jej natury.

Nie zniewo­lona przez umysł,
nie otoczo­na przez mury
wy­rywam się z tej nędznej dziury
z oczyma [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 11 stycznia 2015, 10:27

ODZYSK

Mam oczy przeszy­te ni­cią cierpienia.
Twa igła przeklęta z dnia na dzień mnie zmienia
i krwa­wi me ser­ce od utrapienia,
lecz łzy z oczu mych już nie płyną.

We mgle gdzieś umiera wspom­nienie trucizny
i znikły z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 10 stycznia 2015, 16:34

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 9 stycznia 2015, 23:40

* Pasja wg.św.Matyldy *

Daj się dziś poj­mać ok­rutnym Rzymianom
i przyj­mij z god­nością ra­na za raną.
Wdroż się w to piekło by męki doznać
i daj się bicza­mi z ha­kami wychłostać.

Niech z cier­ni ko­ronę na głowę Ci włożą
i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 stycznia 2015, 11:58

Taki Srebrzysty

Sreb­rzys­ty śnieg spadł wczoraj,
na dworze jest dziś mi­nus dziesięć.
Zos­tałam o świ­cie zbudzona
przy­jaz­nym tym esemesem.

Tym ra­zem szyb­ko tak bardzo
ktoś dał mi szansę tę nową.
Do pra­cy na dziś umówiona
i wreszcie z po­dejściem zdrowym

czuję, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 7 stycznia 2015, 10:50

Mistyczne Spotkanie w Ogrodzie Pana

Cza­sem w sza­tańskim ogrodzie
za wy­sokim og­rodze­niem ukrytym
niczym cier­nie niena­wiści plączą się
mo­je po­rośnięte kol­ca­mi myśli.

Dziś w no­cy mi się przyśnił zu­pełnie inny
ogród jakże niesa­mowi­cie nierealny,
do które­go szept mnie zwa­bił jego.

Nie można po­mylić z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 6 stycznia 2015, 12:50

Gardzę wami

Tak często dur­no­ta ze złem chodzą w parze,
prze­pełnione wszel­kim grzechem i podłością.

Rzy­gać mi się chcę na wasz widok,
wy wstrętne niemil­ce,
zet­knięte z dob­ro­cią i miłością tyl­ko poprzez
chęć ich zniszcze­nia, krzyw­dy chęć robienia
temu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 5 stycznia 2015, 11:47

klęczki

Jak wiele ra­zy mu­sisz doz­nać upokorzenia,
żeby nau­czyć się pokory?

Ciężko co­kol­wiek zro­zumieć
gdy za mędrca uważany jest umysłowo chory... 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 3 stycznia 2015, 01:15

+ ściana +

Podąża przez burzę śnieżną
tak wielu, bez celu...
Przet­rwać chcą tyl­ko po to 
żeby we­geto­wać, trwać
w swej mar­nej egzys­ten­cji bez uczuć,
bez pas­ji z tyl­ko jed­nym sen­sem w życiu -
by uto­pić się za szkłem w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 3 stycznia 2015, 00:54
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]