Angelique Cruelty, teksty ze stycznia 2015 roku

21 tekstów ze stycznia 2015 ro­ku – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

* śnieżny horyzont *

Czer­wo­ne jas­kra­we słońce zasypia...
Na śnieżnym horyzoncie
po­woli, roz­kosznie so­bie dogasa...

Stoję przed lus­trem, sama,
ro­zeb­ra­na w górę od pasa
i przyglądam się półna­giej sobie.

Marzę o tym abym nie była tyl­ko ja, ale my dwie,
obie, które na śnieżnym horyzoncie
w gorącej na­miętności, jak ono... usną sobie... 

erotyk
zebrał 9 fiszek • 31 stycznia 2015, 11:55

SAYONARA

W mieście-mo­loch, zwa­nym Tokyo
jest tra­dyc­ja bar­dzo stara...
Za­nim ko­goś się pozbędziesz,
mówisz krótko : SAYONARA.

MAO płat­nym jest zabójcą
i za szmal ludzi odpala,
z blis­ka - to jest bar­dzo ważne
by widziała go ofiara...

Lecz gdy ktoś z nim zwyk­le zadrze,
z lu­fy również idzie para...
Wiesz już głup­cze z kim zadarłeś?
Jes­tem MAO... SAYONARA! 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 28 stycznia 2015, 00:24

+ Zabójczy Urok +

Ach, jak słod­ko jest
gdy nie śmiesz spoj­rzeć mi w oczy.

Nap­rawdę jest przesłodko
gdy przed moim wzro­kiem uciec nie możesz
i wiesz, że nie uciekniesz,
więc nie ro­zumiem, dlacze­go próbujesz?

Czy mo­je oczy są w twoim ulubionym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 25 stycznia 2015, 22:35

Wyszczerzone Zęby

Nie pod­noś swych brwi,
nie unoś ich nigdy.
Niech nie zdzi­wi Cię już nic
a nikt nie zro­bi Ci krzyw­dy, nigdy.

Tak, nig­dy, przenigdy
nie mar­szcz swe­go czoła
a trwo­ga wszel­ka i niedola
do­sięgnąć Cię nie zdoła.

Być może ra­dość w twych oczach
w szczęśli­wych chwi­lach wi­dać będzie
i smu­tek, gdy przyjdą ut­ra­pienia dni,
ale pamiętaj...

Nig­dy, prze­nig­dy nie unoś swoich brwi.

Szczerz zęby gdy się cieszysz
al­bo gdy jes­teś wściekły,
bo dużo le­piej niż po­mar­szczo­ne czoło
wyglądają wyszczerzo­ne zęby... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 24 stycznia 2015, 14:29

Szlachet­ne­go człowieka
można porównać do dro­giego wina...

Im star­szy jest, tym lepszy... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 19 stycznia 2015, 12:15

+ NEVERHOOD +

Mo­ja wyob­raźnia jest bar­dziej bujna
niż mi­lion ogonów dum­nych pawi.

Mo­je poczu­cie hu­moru spra­wi, że oszalejesz,
poczu­jesz się jak w niebie i do łez Cię rozbawi.

Mój smu­tek, gdy nad­chodzi jest tak wielki,
że gdy spoj­rzysz mi w oczy
to będziesz mieć sa­mobójcze myśli.

Mo­je am­bicje sięgają księżyca w świecie,
który na ja­wie mi się wyśnił. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 18 stycznia 2015, 01:18

Faj­nie jest wie­rzyć w is­tnienie in­ne­go wymiaru,
jeszcze faj­niej jest wie­dzieć, że on istnieje
a naj­fajniej jest móc do niego podróżować w snach.

Dobranoc. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 stycznia 2015, 01:19

Twarzmózgserce

Dla mnie to dziw­ne, że każdy ma głowę.
Oczy ma, uszy, nos ma i usta...
Lecz twarz jdne­go nieziem­sko piękna
a dru­ga twarz tak strasznie paskudna.

Dla mnie to dziw­ne, że głowę ma każdy
a w niej, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 16 stycznia 2015, 12:23

Fatalna Pomyłka Na Południe od Nieba

Gdy mówiłaś '' przy­sięgam ''
nie wie­działaś co Cię czeka.
Jak mogłaś wyjść
za tak złego człowieka?

Każde­go ranka
w roz­paczy się budzisz
i że będzie lepiej
wciąż tyl­ko się łudzisz.

I mod­lisz się w trwodze
codzien­nie do Boga
by śmierć nań [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 15 stycznia 2015, 13:07

Wspomnienie Cierpienia

Wznieś mnie ku niebu delikatnie
na swych skrzydłach cudownych
do twych chmur mis­tycznych i wpro­wadź mnie
w nas­trój niez­wykły, ma­giczny i spraw
bym poczuła się znów jak mały bo­bas śliczny.

Choć minęło już cza­su tyle
to ja nadal [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 13 stycznia 2015, 10:37
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]