Angelique Cruelty, teksty ze stycznia 2016 roku

25 tekstów ze stycznia 2016 ro­ku – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

FIT

Zwierzę? - szczur.
Przys­mak? - ser.
Ko­lory : bor­do, czerń i szarość...

Sta­rość - NIE.
Młodość - TAK.
Ptak : szpak? A gdzie... NIE!

So­wa - zacząć wszys­tko od nowa.
Orzeł - pa­miętam jak było gorzej.

Na pew­no? - może.

Owad? - pająk...

One faj­ne odnóża mają...

I się w cudze spra­wy nie wpierdalają! 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 31 stycznia 2016, 06:54

+ HORRID KID +

Nieba czar­ny kolor,
wie­czo­rową porą
świst noża prze­ciął wtem powietrze.

Po­ciąć czy udusić,
zadźgać czy zastrzelić...
już sa­ma nie wiem co jest lepsze.

A mieliście możli­wość mnie wychować.
Te­raz wasze dziec­ko będzie mordować.
A mieliście możli­wość by mnie kochać.
Pat­rząc tak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 30 stycznia 2016, 10:03

+ Nigdy Więcej +

Szu­mią drze­wa, wiatr mi szepcze,
że wspa­niale będzie jeszcze.
To co było złe odchodzi
w za­pom­nienie, o to chodzi...

że ja dłużej nig­dy nie chcę
al­ko­holu czuć w powietrzu
me­go do­mu, po kryjomu
pijąc, nie mówiąc nikomu...

Już o mało nie umarłam,
przyszłość mo­ja była czarna.
Krwią spla­mione mo­je dłonie
a na twarzy bla­da barwa.

Miesiąc mi­ja jak nie piję,
lecz koszma­ry miewam senne.
Od tąd ile będę żyła
nig­dy więcej pić nie będę. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 29 stycznia 2016, 15:51

+ Wersety Lamentu 3 +

Niebez­pie­czne po­rachun­ki,
twar­de dra­gi, moc­ne trun­ki.
Głosy szep­czą krwawą zem­stę
a ja mówię, że nie będę mścić się już.

Podły bru­tal dziec­ko kar­ci,
mat­ka obojętnie pat­rzy
a obo­je gówno war­ci...
ona - [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 27 stycznia 2016, 14:05

+ DOPIERO +

Przeżyłam więcej traumy
niż jes­teś w sta­nie so­bie wyobrazić.
Zrzu­cono na mnie ciężar cudzych grzechów,
który o wiele więcej niż siedem ton waży.

Chcieli mnie złamać podle
i ok­rutnie do sa­mobójstwa doprowadzić.
A ja tu na­dal jestem
i do­piero mam za­miar zacząć się bawić. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 26 stycznia 2016, 14:02

Elizabeth

Chcę być człowiekiem, nie komputerem.
Chcę mieć war­tości, nie chcę być zerem.
Chcę być kocha­na i ko­goś kochać.
Nie chcę już nig­dy sa­mot­nie szlochać.

Chcę być już czys­ta, te­raz i zawsze,
bo by­cie trzeźwą jest dużo ciekawsze.
Nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 stycznia 2016, 08:14

Za­tapiam się marzeniami
w ma­gicznym świecie tęsknoty...
w miej­scu, w którym jeszcze nie byłam. 

haiku
zebrał 9 fiszek • 24 stycznia 2016, 14:40

+ mortem amplecti +

Za­tykam swe uszy, za­mykam me oczy
i w snu mo­jej trum­nie za­sypiam spokojnie.
Nicze­go już co by mnie mogło przestaszyć
tu nie ma, śmierć słod­ko przy­tula się do mnie.

Wy­ciągam mą rękę i dłoń jej podaję,
za­biera mnie Ona w świat ma­gii cudownej
do miej­sca, które na­zywa się rajem...
Zos­ta­wiam na do­le me ciało nieprzytomne.
Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 23 stycznia 2016, 09:16

+ czerwony śnieg +

Cze­mu do mnie szep­czesz?
Twój głos prze­cina mroźne po­wiet­rze.
Co podłego po­wiesz mi jeszcze
za­nim zacznę wrzeszczeć?

Co mi jeszcze ut­niesz?
Mój ki­kut wygląda pas­kudnie,
lecz krew z niego sączy się cud­nie
na śnieg czer­wo­ny wreszcie.

Mów, dokąd mnie pro­wadzisz?
Wiesz prze­cież, że nic nie po­radzisz
na to, że kiedy tyl­ko zechcę
jes­tem od tak w sta­nie Cię zgładzić. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 21 stycznia 2016, 13:57

+ CZIK - CZAK +

Czik - czak ... ot­wieram swój nóż.
Ty sie­dzisz do krzesła moc­no przywiązany.
Spo­koj­nie, po­woli się zastanawiam
jak bar­dzo głębo­kie za­dać Ci rany.

Wtem ŁUP! ... wbi­jam go w twój brzuch.
Ty ro­bisz się bla­dy, krew trys­ka z tej rany.
Już ból Cię ogar­nia, z wrażenia chcesz rzygnąć
i du­sisz się pa­wiem, boś zakneblowany... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 20 stycznia 2016, 15:25
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]