Angelique Cruelty, teksty z września 2014 roku

15 tekstów z września 2014 ro­ku – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

Grateful Appreciation

Mój Pan mnie wysłuchał.
Dos­tałam tą pracę
i miesiąc już ponad
jest jak nie piję.

Choć jeszcze doskwierać
próbu­je ktoś czasem
to trzeźwej-mi lepiej
o wiele się żyje.

Uwa­gi nie zwracać
nau­czyć się muszę
na ścier­wa co życzą mi
wciąż jak najgorzej.

Więc zostań [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 18 września 2014, 07:46

Ode to THE PIG

Mogłeś być wciąż tu z nami,
lecz zacząłeś z dragami
i sa­mot­nie w po­koju hotelowym
nie­chcąco prze­daw­ko­wałeś fentanyl.

Spóźniony te­lefon w twej dłoni
z nu­merem 911 wykręconym...
Wkrótce w końcu usłyszy­my efekt
two­jej śmier­ci, długo wyczekiwany.

+R.I.P.+ Paul Gray (1972-2010).

Step in­si­de and see 'The De­vil in I'...
Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 17 września 2014, 07:55

Bufo Alvarius for Mortis

Po­lizał skórę te­go płaza oślizłego
aby świat swój uroz­maicić samotny
i mro­kiem spowity.

Wychudzo­ny On i całkiem łysy,
lecz o spoj­rze­niu pięknym i siebie pewnym
w lus­tro pat­rzył tak długo
aż ob­licze swe praw­dzi­we ujrzał
by po raz ko­lej­ny prze­konać się,
że nap­rawdę nim jest.

Odtwórz
Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 16 września 2014, 05:49

Syn Pruskich Imigrantów

Na imię mam tak samo
jak mat­ka je­go miała,
choć ta­kiego jak on syna
na pew­no mieć nie chciała.

Możecie so­bie gadać
i mówcie co chcecie,
lecz to Panzram był najlepszym
se­ryj­nym na świecie.

W je­go ser­cu ktoś zasiał
ziar­no wielkiej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 15 września 2014, 08:18

Number 11

Jes­tem je­denas­tką -
liczbą wyjątkową,
wrażliwą i tolerancyjną
i bezinteresowną.

Tak dob­rze Cię rozumiem,
że co­kol­wiek mi powiesz,
mo­men­talnie się poczuję
jak­bym była w Tobie.

Jes­tem jedenastką.
One wa­dy też mają.
Są nieśmiałe i często
się w so­bie zamykają.

Wyob­raźnię mam bujną
jak piękny ogon pawia.
Ma oso­ba jest skromna,
lecz łat­wo zaciekawia. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 14 września 2014, 09:08

They call me Halloween Everyday

Nie muszę cze­kać na ostatni
dzień paździer­ni­ka przez cały rok.
Mam fa­natyczne­go bzi­ka, co tyl­ko tych
nielicznych do­tyka, których świat spo­wił mrok.

Spa­ceruję ze śmier­cią krok w krok,
kiedy przechadza­my się
o zmie­rzu pięknym cmentarzem.
Już ko­lej­ny rok [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 września 2014, 07:36

3

'Do trzech ra­zy sztu­ka Ma­tyl­do' -
os­tatnio po­wie­dział ktoś mi...
'Czwar­tej szan­sy nie będzie,
On już jej nie da Ci.

Tym ra­zem nap­rawdę się pilnuj,
bo two­ja to szan­sa ostatnia'...
Posłucham za­tem tej rady,
gdyż mówi to dusza mi bratnia.

Dziw­ne zbiegi okoliczności
przychodzą je­den za drugim,
pow­tarzając się jak słowa
egzo­tycznej mówiącej papugi.

Zni­kają me wro­gie demony
i spełnić się chcą mo­je sny.
Od cza­su ja­kiegoś ta moja
szczęśli­wa liczba to 3. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 12 września 2014, 08:12

Hard Experience

Szpo­ny dep­resji w ser­ce dziecka
wbiły się okrutnie.
Ono w duszę wyk­rwa­wia
uczu­cia tyl­ko negatywne.

Nie po­możesz mi ani ja Tobie?
Nie po­kochasz mnie ani ja Ciebie?

'Pomóż sa­mej so­bie i kochaj siebie' -
po­wie­dział mi ktoś, kto [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 11 września 2014, 07:55

KONGEN AV NORGE - Król Norwegii

To dzięki niemu Black Metal
stał się na świecie aż tak słynny.
Spędził długie la­ta w więzieniu, choć
moim zda­niem był w za­sadzie niewinny.

Prze­cież plan był ta­ki by go zabić
a przed śmier­cią torturować,
więc pos­ta­nowił zadziałać [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 10 września 2014, 08:05

*Oberwanie Księżycowej Chmurki*

Lunął nag­le na me serce
słod­ki deszcz zauroczenia.
Gdy spoj­rzałam na jej zdjęcie,
w se­kun­dzie za­marłam z wrażenia.

Smut­no mi się też zrobiło,
pow­strzy­mać nie mogłam westchnienia,
gdyż wiem jak cier­pi serduszko
te­go cud­ne­go stworzenia.

Dedykowane...

...To­bie, Księżyco­wy Skar­bie. ;)

Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 9 września 2014, 09:35
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]