Angelique Cruelty, erotyki

15 tekstów (ero­tyki) – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

ALICJA

Jes­tem tu zu­pełnie sama,
tyl­ko ma­ma ukochana,
którą bar­dzo mieć bym chciała
może oca­lić mnie.

Wiem, że Ona gdzieś istnieje
i nie wstydzę się być gejem.
Od­dam Ci się bezpowrotnie,
tyl­ko po­kochaj mnie.

Drżeć chcę kiedy spoj­rzysz na mnie.
Błagam Cię, [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 3 fiszki • 27 października 2015, 12:33

+ Mesjasz Zła +

Wysłałam wiado­mość do szep­tu wiatru....
His­to­rię moją opo­wie­działam morzu...
Nor­malnie tyl­ko one mnie słuchają,
ale jest ktoś, na myśl o kim mówię
... myślę : '' O Boże ''

Ra­zi mnie jej piękno
i wca­le nie wstyd mi, [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 12 czerwca 2015, 11:12

+ SERenitY +

świt przy­witał mnie krwawo
z za­kończyom na os­trzu noża życiem.....
Za­ciągając się bru­tal­nym oddechem
przy­witałam dzień niemym krzykiem,
który od bloków mias­ta
od­bja się czer­wo­nym echem.....

Kiedy szczęście można naz­wać pechem???
Kiedy córeczka to ''cholera''
,którą można pot­rakto­wać niżej od zera???

Seg­menty mo­jego życia.....
Sta­rym z dziec­kiem współżycia
poz­wa­lają mi na ta­ki odlot,
że nikt in­ny nie doz­na ta­kiego bycia!!!


Odtwórz  

erotyk
zebrał 3 fiszki • 5 czerwca 2015, 15:25

* CRYSTAL CLEAR BLOODY KISS *

Przyj­mij mój krwa­wy pocałunek.
Z miłości do Ciebie umrę.
Jeśli Ty też czu­jesz to samo,
zażyczy­my so­bie podwójną trumnę...
taką, żebyś ra­zem ze mną
się do niej zmieściła.

Nie chcę żyć bez Ciebie, mo­ja miła.

Wiesz...

...mam takie [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 3 fiszki • 14 maja 2015, 12:22

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

erotyk • 18 kwietnia 2015, 08:59

Płatki Bordowej Róży

Dziś na dworze zimno
i mgła gęsta wi­si w powietrzu,
spo­wijając gro­by miej­sco­wego cmentarza.

O niczym in­nym nie marzę teraz
niż o tym by wtu­lić się w Ciebie słodko,
Ty naj­fajniej­sza na świecie
przeurocza ślicznotko
a przy tym jaka [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 29 marca 2015, 09:41

+ Krwawa Niespodzianka +

Dor­wij mnie nocą
w ciem­nym zaułku
i wpij się zęba­mi w mą szyję.

Wys­sij krew całą,
co do kro­pel­ki
i pożryj me ser­ce... niczy­je. 

Twe ok­ru­cieństwo,
o Pa­ni Ver­cetti
po­wiet­rzem jest wiecznej [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 5 fiszek • 13 marca 2015, 01:00

* MATKA NOC *

No­cy, mat­ko moja...
Tyl­ko w To­bie żyję, jes­tem, czuję...
Od­dycham twoim mrokiem
a blask gwiazd twoich
oświet­la mo­je na­gie ciało,
przez ok­no me wpadając...

Leżę bezwład­nie,
cieńką kołdrą przyk­ry­ta do pasa
i śnię o mis­tycznym ogrodzie,
śniegiem pok­ry­tym, gdzie [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 6 fiszek • 25 lutego 2015, 01:01

female + female

Spoj­rzałam jej w oczy
a ona zgwałciła mnie
swoim spojrzeniem.

W jed­nej chwili
owładnęło mną
sek­sual­ne podniecenie.

Nig­dy nie ubolewałam
nad tym, że jes­tem lesbą.

Wi­dać było po niej,
że ona też nie, na pewno. 

erotyk
zebrał 5 fiszek • 6 lutego 2015, 10:56

* śnieżny horyzont *

Czer­wo­ne jas­kra­we słońce zasypia...
Na śnieżnym horyzoncie
po­woli, roz­kosznie so­bie dogasa...

Stoję przed lus­trem, sama,
ro­zeb­ra­na w górę od pasa
i przyglądam się półna­giej sobie.

Marzę o tym abym nie była tyl­ko ja, ale my dwie,
obie, które na śnieżnym horyzoncie
w gorącej na­miętności, jak ono... usną sobie... 

erotyk
zebrał 9 fiszek • 31 stycznia 2015, 11:55
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]