Angelique Cruelty, fraszki

9 tekstów (fraszki) – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

+ Jezus Chytrus +

Spy­tała raz córka swe­go tatusia,
bo wielką cieka­wość w tej spra­wie żywiła ...
Od­po­wiedź ją wca­le nie zdziwiła,
bo bar­dzo sen­sowna i skład­na była ...

- Dlacze­go święta wielkanocne
i bożego na­rodze­nia
zaw­sze trwają tak krótko, ta­tusiu ?

- Bo Je­zus Chyt­rus jest wielki,
więc zaw­sze da­je ma­lut­ko, córusiu. 

fraszka
zebrała 6 fiszek • 3 lipca 2015, 20:04

+ OHYDNY SAMOLUB +

Ohyd­ny sa­molub
z po­koju nie wychodzi.
Niewyob­rażal­ny
odór tam pa­nuje.

Za­ciąga się smro­dem
swych włas­nych po­pierdów,
ob­le­wa swym moczem
i kałem sma­ruje.

A mat­ka go kocha,
bo to jest jej dziec­ko
i dum­na jest z fak­tu,
że go urodziła.

Choć cza­sem żałuje,
że gdy na świat przyszedł
to wor­ka nie wzięła
i nie utopiła. 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 21 czerwca 2015, 21:19

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

fraszka • 20 marca 2015, 09:41

+ CAT 666 +

Mo­ja ki­cia pokićkana,
jest przez diabła opętana.
Na sąsiada raz skoczyła
i mu oczki wydrapała.

Kiedy płytę zapuściłam,
tańco­wała Behemoth'a.
To się raczej rzad­ko zdarza
żeby Ner­gal kręcił kota.

Kiedy mleczka jej nalałam
to mi­seczkę wywróciła
i miauknęła na mnie wściek­le :
'' Na­lej mi tam­te­go wi­na !!! ''.

Po­tem lek­ko nawalona
przy­tulała moją mamę,
która śmie­chem się zaniosła
mówiąc '' wyście ta­kie sa­me ''.

* Dla dziew­czy­ny z sześcioma ko­tami * 

fraszka
zebrała 9 fiszek • 16 marca 2015, 13:59

Piątek Trzynastego

Gang jeb­niętych satanistów
złapał nocą katolika...
w ciem­ny las go hen wywieźli
aż ze strachu się posikał...

Ro­zeb­ra­li go do naga
i do drze­wa przywiązali...
w żyłę herę mu wpuścili,
kru­cafuk­sem wyruchali...

Wyrzu­cili przed kościołem
z krzyżem tym wet­kniętym w dupę
i na­pisem : '' ROZ­GRZESZO­NY!!! ...
... właśnie od­był swą po­kutę... ''. 

fraszka
zebrała 9 fiszek • 13 lutego 2015, 01:07

Zośka

Dlacze­go ta op­cja mi mówi
bym tek­st swój edytowała
jak ja prze­cie nie Edyta
je­no Ma­tyl­da mała?

Ja to bym wo­lała swój wier­szyk
so­bie wymatyldować
za­pew­ne tak sa­mo jak Zośka
wo­lałaby wyzośkować... 

fraszka
zebrała 8 fiszek • 14 listopada 2014, 07:22

+ Cruel Lady Spider +

Wiel­ka, oślizła pajęczyca
ut­kała swą sieć by wpa­dały w nią
bied­ne, małe ptaszki.

Ni chuj to nie po­dob­ne do fraszki,
ale ba­wi mnie gdy zdychają ptaszki....

Gdy wpad­niesz w me sidła
to móżdżek twój wyżrę
a po­tem ob­liżę się,
mówiąc, że pyszne.

Uwiel­biam surowe
twe mięsko gryźć krwiste
i pat­rzyć wciąż w lustro
w me oczy bezbrwiste.

* Mathil­da Black Can­dy *
Odtwórz  

fraszka
zebrała 7 fiszek • 13 listopada 2014, 10:41

Aż Bóg Zesłał...

A ludzie wiarę i miłość złem zat­ra­cili
i człowiek człowieko­wi
już człowiekiem być przes­tał
aż Bóg sy­na swe­go na Ziemię zesłał
bo swej cier­pli­wości mieć już przes­tał
i rzekł do niego tonem [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 12 fiszek • 4 listopada 2014, 08:55

Groteskowe Fraszki Angelique Cruelty : * Dzidziuś RozaRek *

Ma­lut­ki RozaRek
z dom­ciu nie wychodzi,
bo choć już ma wąski
to jeszcze raczkuje.

Za­ciąga się smrodkiem
swych włas­nych pierdzioszków,
ob­le­wa siuśkami
i kupką smaruje.

Ma­musia go kocha,
bo to jest jej dziecko
i dum­na jest z tego,
że go urodziła.

Choć cza­sem żałuje,
że gdy na świat przyszedł
to wor­ka nie wzięła
i nie utopiła.

A ti ti Ro­zaRek, a ti ti. ;)
Uśmie­chnąłbyś się cza­sem...

...jak ten wąsa­ty dzidziuś :

Odtwórz  

fraszka
zebrała 12 fiszek • 7 września 2014, 09:16
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]