Angelique Cruelty, myśli, strona 2

22 teksty (myśli) – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

Krzyw­dzo­ne przez do­rosłych dziecko,
do­ras­tające w at­mosferze bra­ku bezpieczeństwa
tak nap­rawde nig­dy już
nie poczu­je się bezpiecznie
i nig­dy do końca ni­komu nie zaufa. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 lipca 2015, 07:49

Od­nośnie ludzkiej krzywdy...

Myślę, że więcej ludzi na świecie
cier­pi z po­wodu podłości in­nych ludzi
niż z po­wodu chorób. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 2 lipca 2015, 14:50

Większość ludzi to straszne dupki.
Są tak bar­dzo zajęci by­ciem dupkami,
że nie mają cza­su by dostrzec
ja­kimi straszny­mi dup­ka­mi są. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 maja 2015, 13:20

Nies­te­ty... w sieci jest od gro­ma trolli,
którzy za­miast coś wnieść tylko
chcą ut­rudnić ko­muś życie.

Są wy­rafi­nowa­ni w psu­ciu krwi innym
i drogą 'kab­la' potrafią
wyp­ro­wadzić człowieka z równowagi.

Nie zwra­caj na nich uwagi
a to oni będą dop­ro­wadze­ni do szału,
bo to ban­da wstrętnych pedałów. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 kwietnia 2015, 19:40

Brzydzę się fałszem...
Wolę po­wie­dzieć ko­muś szczerą prawdę
i żeby mnie za to szczerze znielubił
niż uda­wać przy­jaźń...

Po­za tym... ja tak nie potrafię... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 marca 2015, 08:38

Mu­zyka każde­go WIEL­KIEGO zes­połu muzycznego
jest jak niewytłumaczal­ne zja­wis­ko paranormalne,
które­go nie można po­mylić z żad­nym in­nym z reszty tych zjawisk. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 lutego 2015, 17:00

Mam dwie przy­jem­ności po kończe­niu ciągu al­ko­holo­wego. Pier­wszą taką, że gdy dochodzę do zdro­wia to fil­my bar­dzo mnie wciągają a po­tem jest faj­nie, gdy znów jes­tem zdro­wa. Po­tem wszys­tko ro­bi się nudne [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 lutego 2015, 01:26

W życiu spot­kałam kil­ka osób, które chciały mi wmówić, że jes­tem gówno war­ta i spra­wić bym przes­tała w siebie wie­rzyć. Szyb­ko zdałam so­bie sprawę, że pop­rostu chcą bym była ta­ka jak oni... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 12 lutego 2015, 10:55

Szlachet­ne­go człowieka
można porównać do dro­giego wina...

Im star­szy jest, tym lepszy... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 19 stycznia 2015, 12:15

Faj­nie jest wie­rzyć w is­tnienie in­ne­go wymiaru,
jeszcze faj­niej jest wie­dzieć, że on istnieje
a naj­fajniej jest móc do niego podróżować w snach.

Dobranoc. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 stycznia 2015, 01:19
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]