Angelique Cruelty, myśli

22 teksty (myśli) – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

Bóg według Bib­lii to naj­gor­szy ty­ran ja­kiego można so­bie wyob­ra­zić. Nie dość, że jest kap­ryśny i zaz­dros­ny to wygląda na to, że stworzył świat tyl­ko po to ażeby go zniszczyć, mało tego, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 czerwca 2016, 17:22

Niektórzy ludzie są aż tak żałośni, że aż ich nie szkoda. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 maja 2016, 21:45

Obej­rzałam 'księgę sak­ralnych ab­surdów'(użyt­kownik teapot­pi­lot) i poczy­tałam Ma­xine Diet­rich i ...
na początek wyrzekłam się nieis­tniejące­go Jezusa.
Nieziem­ska ul­ga, polecam. 

myśl • 30 maja 2016, 21:29

Dzi­siaj po­jawiła się w moim ser­cu nieopi­sana nadzieja. Czuję, że prze­pełnia je og­romna wiara, miłość i dob­ra wo­la i życzę te­go wszys­tkim ludziom na świecie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 lutego 2016, 19:02

Spra­wied­li­wość jest pojęciem względnym,
w za­leżności od te­go, ja­kie kto
ma o so­bie mniemanie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 lutego 2016, 14:08

Mo­je do­tychcza­sowe życie to bezustanna
ucie­czka przed samą sobą.

Te­raz mówię : 'Dość już tego'. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 17 lutego 2016, 14:03

Czy ktoś oglądał film LA RE­LIGIEUSE (Za­kon­ni­ca) z 2013 ro­ku? Tam przełożona za­kochała się w swo­jej po­dopie­cznej tak bar­dzo, że stra­ciła dla niej ro­zum i osza­lała z miłości, to­tal­nie i bez pamięci. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 stycznia 2016, 04:35

Może i jes­tem cho­ra, ale moim naj­większym marze­niem jest to, by spot­kać ko­goś ta­kiego, kto za­biłby mnie i zjadł tak jak Ar­min Meiwes Ber­nda Jürge­na Ar­mando Brandesa.

Mo­je poczu­cie war­tości i ambicje
są równe te­mu, że myślę, że
na­daje się tyl­ko do zjedze­nia, Alicjo.
Odtwórz  

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 grudnia 2015, 13:26

Moim naj­ważniej­szym je­sien­nym pos­ta­nowieniem było to, żeby nig­dy więcej nie do­tykać al­ko­holu ...

No cóż ... uważam, że ono się spraw­dza i trzy­mam się go moc­no, ale te­raz ...

... pos­ta­nawiam do­dat­ko­wo zre­zyg­no­wać z wszys­tkiego, co tyl­ko mnie rani. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 października 2015, 06:33

Wolę być de­monem w raju
niż aniołem w piekle. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 29 września 2015, 22:35
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]