Angelique Cruelty, strona 3

346 tekstów – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

Moja Decyzja

Zna­lazłam Cię, Boże.
Już wiem gdzie Ty jesteś.
Ty jes­teś w koszy­ku,
gdzie piesek śpi z kotkiem.

Gdy na nie spojrzałam,
poczułam w mym sercu
uczu­cie niewinne,
cu­dow­ne i słodkie.

Szu­kałam Cię, Boże,
w bib­lijnych wersetach
i w księdze Szatana,
tam tylko [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 5 czerwca 2016, 13:57

+ w końcu +

Już puszczają mnie złe pędy
trwo­gi i poczu­cia winy.
Niech w niepa­mięć pójdą rzeczy,
których już nie naprawimy.

Wy­baczyłam sa­mej sobie
to cze­go nig­dy już nie zrobię.
Czas pot­ra­fi leczyć rany
i cho­robę zmienić w zdrowie.

Już zwal­niają się łańcuchy
z me­go ser­ca przyk­rej skruchy,
bo to czas do­biega końca
mej ok­rutnej czczej pokuty.

To co było już minęło
i nicze­go nie żałuję.
Te­raz się układa w całość,
co po­zor­nie nie pasuje. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 2 czerwca 2016, 18:03

Bóg według Bib­lii to naj­gor­szy ty­ran ja­kiego można so­bie wyob­ra­zić. Nie dość, że jest kap­ryśny i zaz­dros­ny to wygląda na to, że stworzył świat tyl­ko po to ażeby go zniszczyć, mało tego, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 czerwca 2016, 17:22

Nie Potrzebuję Cię

Pa­miętam ...
gdy smród śmier­ci czułam
wy­doby­wający się od wewnątrz
i słyszałam jak pod­le śmiałeś się.

Pa­miętam ...
strach nieopisany
gdy jak ro­bak pełzałam i czułam
jak ok­rutnie dręczyłeś mnie.

Pa­miętam ...
wszędzie rzy­gi zaschnięte
i te myśli przeklęte,
że już wyjścia nie ma, nie.

Pa­miętaj,
że ci w końcu uciekłam
i że so­bie przyrzekłam,
że już nie dos­ta­niesz mnie.

Nie pot­rze­buję cię. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 1 czerwca 2016, 22:31

+ tylko jedno +

To co ludzie o mnie myślą
rzad­ko ob­chodziło mnie,
ja zaw­sze ro­bię co chcę.

Pycha, cham­stwo, fałsz, obłuda
i życze­nia ku mnie złe ...
twym ścier­wem brzydzę się.

Zaw­sze byłam, będę sobą,
taką jak On stworzył mnie,
tyl­ko jed­no zmienić chcę.

Swo­je błędy zmienię w mądrość
by nie powtórzyły się
nig­dy dni tak bar­dzo złe. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 1 czerwca 2016, 22:00

Niektórzy ludzie są aż tak żałośni, że aż ich nie szkoda. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 maja 2016, 21:45

Obej­rzałam 'księgę sak­ralnych ab­surdów'(użyt­kownik teapot­pi­lot) i poczy­tałam Ma­xine Diet­rich i ...
na początek wyrzekłam się nieis­tniejące­go Jezusa.
Nieziem­ska ul­ga, polecam. 

myśl • 30 maja 2016, 21:29

Wiadomość Od Arian

Ad­mi­rał Byrd po­leciał na misję
by spraw­dzić co jest za Antarktydą,
na ko­niec świata i firmamentu,
w czter­dzies­tym siódmym ro­ku to było.

Tam od­krył mias­to tych is­tot przyjaznych,
Arianie oni się nazywali.
Na taj­nej tej mis­ji miał przyjąć [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 29 maja 2016, 20:32

* świadomość *

Ciągle szu­kam, ciągle błądzę,
lecz ku praw­dzie co­raz bliżej.
Czas mam, więc na pew­no zdążę.
Gdy się do­wiem to napiszę.

Bóg dał ro­zum mi otwarty
abym mogła się dowiedzieć
ja­ki sens ma mo­je życie,
po co jes­tem na tym świecie.

Było ze mną już niedobrze,
wręcz kry­tycznie, blis­ko śmierci.
Wierzę, że nie bez powodu
pos­ta­nowił mnie oszczędzić.

Wiem na­razie, że świat płaski
i że Bo­giem nie Jehowa,
lecz is­tnieje, wiem na pew­no ...
Ona mnie na prawdę kocha! 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 29 maja 2016, 00:30

+ Ukryte Zakończenie +

Wzrok spo­wity kataraktą,
świat jed­noczy się w szaleństwie.
Je­den sta­ry przedwojenny
film ma ty­tuł 'Dob­rze Będzie'.

Adolf Dym­sza jak gej tańczy,
oczy ma podmalowane,
wokół niego równie nędznie
skaczą pa­nie obłąkane.

Raz puści­li w telewizji,
z trzydzies­te­go dziewiąte­go ...
Wkrótce po­tem in­ny Adolf
swym gwiaz­dor­stwem prze­bił tego.

Zgad­nij, ja­ka to me­lodia ...
Pat­rz jak ład­nie tańczą oni ...
Chłopy w suk­niach, ba­by w spodniach
nie po­siadające broni. 

wiersz • 27 maja 2016, 23:47
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]