Angelique Cruelty, strona 31

346 tekstów – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

Tak Bardzo Pragnę...

Wyczu­wam to w To­bie na odległość...
Czuję to i widzę w twoich oczach...
Dzięki mnie czu­jesz się ta­ka urocza
i znów tak słod­ko jak wte­dy gdy byłaś młoda.

Już nie myślisz, że to ta­ka szkoda,
że starsza [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 7 fiszek • 19 listopada 2014, 20:23

ZaMiAr

Lu­bisz mnie? Tak?
Ja też Cię bar­dzo lubię
i jest mi strasznie głupio,
że często byłam samolubem,
ale Ty się o tym nie dowiesz,
bo ja Ci te­go nig­dy nie powiem,
po­nieważ nie wy­baczyłabym sobie
gdy­byś przes­tała mnie [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 9 fiszek • 18 listopada 2014, 18:10

17.XI.14...

Siedem­nasty listopada...
W no­cy deszcz trochę padał...

Ja wychodzę już za chwilę,
bo do zro­bienia mam rzeczy dziś ty­le
by zacząć no­we życie...

Nie gdy­bam już bez sen­su co by było
gdy­bym była wampirem...

Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 17 listopada 2014, 07:27

Muddy End of Smooth Felon

Featu­res of mean face.
Per­fu­med black sharp clothes.
Smooth black shi­ny car.
Mo­dern stri­king guns.

Trunk full of hard drugs.
Greed in­stead of God.
He ate bal­ls of lead
thrown down in­to mud.
Odtwórz

Błot­nisty Ko­niec Ele­gan­ckiego Przestępcy

Podłe ry­sy twarzy.
Pachnące per­fu­mami os­tre czar­ne ciuchy.
Ele­gan­cki czar­ny lśniący wóz.
Uderzające no­woczes­ne spluwy.

Ba­gażnik pełen twar­dych narkotyków.
Chci­wość za­miast Boga.
Zjadł ołowiane kulki
wrzu­cony w dół do błota. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 16 listopada 2014, 07:48

** CZWARTY ORZEŁ **

Idzie zi­ma, mróz się ima
skóry mo­jej aksamitnej.
Kiedy śnieżek lód przysypie
to ja so­bie orła wytnę.

Leżąc tak, nie będę wstawać.
W śniegu jeszcze zro­bię orła.
Wnet przy­leci jeszcze treci,
wzniesie mnie, bym pow­stać mogła.

Poszy­buje do czwartego,
niosąc mnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 15 listopada 2014, 09:44

Zośka

Dlacze­go ta op­cja mi mówi
bym tek­st swój edytowała
jak ja prze­cie nie Edyta
je­no Ma­tyl­da mała?

Ja to bym wo­lała swój wier­szyk
so­bie wymatyldować
za­pew­ne tak sa­mo jak Zośka
wo­lałaby wyzośkować... 

fraszka
zebrała 8 fiszek • 14 listopada 2014, 07:22

+ Cruel Lady Spider +

Wiel­ka, oślizła pajęczyca
ut­kała swą sieć by wpa­dały w nią
bied­ne, małe ptaszki.

Ni chuj to nie po­dob­ne do fraszki,
ale ba­wi mnie gdy zdychają ptaszki....

Gdy wpad­niesz w me sidła
to móżdżek twój wyżrę
a po­tem ob­liżę się,
mówiąc, że pyszne.

Uwiel­biam surowe
twe mięsko gryźć krwiste
i pat­rzyć wciąż w lustro
w me oczy bezbrwiste.

* Mathil­da Black Can­dy *
Odtwórz  

fraszka
zebrała 7 fiszek • 13 listopada 2014, 10:41

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 12 listopada 2014, 09:37

torwZ

Tak, tak , tak.
Tak, tak, tak.
'Tak' to nic innego
jak 'kaT' czy­tane na wspak.

Kat w mas­ce z to­porem potężnym,
co odrąbu­je twą głowę.
W pub­licznej egzekucji
zag­rasz swą życia rolę.

Nie, nie, nie.
Nie, nie, nie.
'Nie' czy­tane na wspak
to 'eiN', więc niemiec­kie 'raz'.

Raz ktoś się zja­wił znienacka
i nag­le me życie odmienił.
W straszli­wej mro­ku otchłani
po­jawił się od­cień zieleni. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 11 listopada 2014, 01:06

Nieutracone Dzieciństwo : Piękny Sen Clowna

Przebłysk...
Wspom­nienie we śnie,
który miałam dzi­siej­szej no­cy.

Je­sień...
Prze­jaz­dny cyrk nad naszym za­lewem...
Początki pa­mięci dziecięcej.

Piękny klaun po­kazy­wał mi ges­tem pal­ca,
żebym nic ni­komu nie mówiła
tyl­ko na­dal na jawie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 10 listopada 2014, 01:31
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]