Angelique Cruelty, strona 32

346 tekstów – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

Bajka O Złym Dotyku

Chodź tu kochanie
i usiądź mi na kolanach.

Ta­tuś opo­wie ci bajkę o dużym wężu,
który wśliznął się podle
do dziecięce­go ra­ju niewinności
i pokąsał wszys­tkie dzieci...

Tak to mniej­więcej leci...

Tyl­ko dobrą radę ci daję :

Jut­ro w szkole
ni­komu nie opo­wiadaj bajek.

Odtwórz  

erotyk
zebrał 8 fiszek • 9 listopada 2014, 07:54

Piękne Senne 'OCZY'

Obudziłam się cała w skowronkach.
Ko­lej­ny dzień na mej różami us­ra­nej drodze...

Jakże szczęśli­wa jestem
widząc za ok­nem tą cudną pogodę,
z podzi­wu wyjść nie mogę.

Jest ciem­no, pochmur­nie i deszczowo.
Wro­ny drze­wa na cmen­tarzu
za ok­nem obsiadły [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 8 listopada 2014, 08:57

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 7 listopada 2014, 10:43

KID

Dzięki, już mi le­piej.
Po­mogło mi to oczyszcze­nie.
Na chwilę spełniło się mo­je marze­nie.
Nie gry­zie mnie te­raz mo­je su­mienie,
już grzeszyć nie będę,
lecz cze­goś nie zmienię.

Ktoś naz­wał mnie kiedyś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 6 listopada 2014, 07:45

DZIEWCZYNKA W TRWODZE

Płacz...
Wy­lej łzy z ser­ca,
to nie tak ma być, źle mi strasznie
i proszę o prze­bacze­nie,
przy­sięgam, że się zmienie
i już nig­dy nie będę nieg­rzeczna.

Wy­bacz mi, bo nie chcę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 5 listopada 2014, 01:06

Aż Bóg Zesłał...

A ludzie wiarę i miłość złem zat­ra­cili
i człowiek człowieko­wi
już człowiekiem być przes­tał
aż Bóg sy­na swe­go na Ziemię zesłał
bo swej cier­pli­wości mieć już przes­tał
i rzekł do niego tonem [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 12 fiszek • 4 listopada 2014, 08:55

fragile prayer

Dzięki! Dzięki! Dzięki!
że jes­teś TA­KI WIELKI!
Bo ja jes­tem tyl­ko kruszyną
tak bar­dzo bez­radną i małą.

Ja mogę tak niewiele,
więc póki co tyl­ko przysięgnę,
że nig­dy Cię już nie zdradzę,
co­kol­wiek by się działo.

Za szkłem, tam w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 3 listopada 2014, 12:58

CZARNY KOT

Czy is­tnieje ''in­ny świat'' mistyczy,
uk­ry­ty w wy­mia­rze magicznym,
gdzie wszys­tko jest jak być powinno?
Pragnę w krainę ''inną''
wy­ruszyć w podróż długą,
niczym się nie przejmując
opuścić tą spokojnie,
więc kiedy przyj­dziesz po mnie
poz­wolę odejść sobie,
lecz nie wiem czy to zrobię.
Mam wizję siebie w grobie
i sa­mot­ne­go pogrzebu
nig­dy nie do­wiem się czemu
jes­tem czym jes­tem tutaj,
wiec ty mnie też nie pytaj
cze­mu nie przyszłam na ten świat
ja­ko CZAR­NY KOT. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 2 listopada 2014, 09:16

TEGO DNIA

Puszczona...

Z objęć węża,
za­bierz ciężar z me­go serca.
Nie chcę dłużej się obwiniać,
niech mi świeci piękna Dynia.

W kaftanach...

Trzech wariatów,
mówią, że z krainy skrzatów
przyszli szu­kać złotych węży,
tam, na dru­gim końcu tęczy.

Zatruta...

Ja­dem węża,
Sza­tan duszę mą zwycięża.
Straszne [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 1 listopada 2014, 08:44

HAPPY HALLOWEEN

Odtwórz

Zno­wu Halloween.
Duchy zstępują na Ziemię
i snują się ulicami
mo­jego mias­ta ponurego.

Rob Zom­bie obchodzi
rocznicę z She­ri Moon ślubu.
Już od daw­na należę
do te­go gościa fan-club'u.

Spo­wite mgłą cmentarze
wi­tają swoich gości -
zwo­len­ników tradycji
wiel­kiej niedorzeczności.

Na dro­gach ma­sak­ra -
śmierć zbiera swe żniwo,
ale cho­ciaż dobrze
sprze­daje się paliwo.

Wyjątko­wo dobrze
sprze­dają się też znicze
a ja dzi­siaj wszystkim
HAP­PY HAL­LO­WEEN życzę.

Zro­bię so­bie maraton
moich ulu­bionych horrorów.
Wolę oglądać oblicza
nieis­tniejących potworów.

- Mathil­da Bon­bon - 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 31 października 2014, 07:40
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]