Angelique Cruelty, strona 34

340 tekstów – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

They call me Halloween Everyday

Nie muszę cze­kać na ostatni
dzień paździer­ni­ka przez cały rok.
Mam fa­natyczne­go bzi­ka, co tyl­ko tych
nielicznych do­tyka, których świat spo­wił mrok.

Spa­ceruję ze śmier­cią krok w krok,
kiedy przechadza­my się
o zmie­rzu pięknym cmentarzem.
Już ko­lej­ny rok [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 września 2014, 07:36

3

'Do trzech ra­zy sztu­ka Ma­tyl­do' -
os­tatnio po­wie­dział ktoś mi...
'Czwar­tej szan­sy nie będzie,
On już jej nie da Ci.

Tym ra­zem nap­rawdę się pilnuj,
bo two­ja to szan­sa ostatnia'...
Posłucham za­tem tej rady,
gdyż mówi to dusza mi bratnia.

Dziw­ne zbiegi okoliczności
przychodzą je­den za drugim,
pow­tarzając się jak słowa
egzo­tycznej mówiącej papugi.

Zni­kają me wro­gie demony
i spełnić się chcą mo­je sny.
Od cza­su ja­kiegoś ta moja
szczęśli­wa liczba to 3. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 12 września 2014, 08:12

Hard Experience

Szpo­ny dep­resji w ser­ce dziecka
wbiły się okrutnie.
Ono w duszę wyk­rwa­wia
uczu­cia tyl­ko negatywne.

Nie po­możesz mi ani ja Tobie?
Nie po­kochasz mnie ani ja Ciebie?

'Pomóż sa­mej so­bie i kochaj siebie' -
po­wie­dział mi ktoś, kto [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 11 września 2014, 07:55

KONGEN AV NORGE - Król Norwegii

To dzięki niemu Black Metal
stał się na świecie aż tak słynny.
Spędził długie la­ta w więzieniu, choć
moim zda­niem był w za­sadzie niewinny.

Prze­cież plan był ta­ki by go zabić
a przed śmier­cią torturować,
więc pos­ta­nowił zadziałać [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 10 września 2014, 08:05

*Oberwanie Księżycowej Chmurki*

Lunął nag­le na me serce
słod­ki deszcz zauroczenia.
Gdy spoj­rzałam na jej zdjęcie,
w se­kun­dzie za­marłam z wrażenia.

Smut­no mi się też zrobiło,
pow­strzy­mać nie mogłam westchnienia,
gdyż wiem jak cier­pi serduszko
te­go cud­ne­go stworzenia.

Dedykowane...

...To­bie, Księżyco­wy Skar­bie. ;)

Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 9 września 2014, 09:35

* ABBY MOON *

Mo­ja piękna Ab­by Moon,
sa­ma wyb­rałaś tą drogę.
Te­raz nie ma już odwrotu.
Nic na to po­radzić nie mogę.

Os­trze­gałam Cię kochana.
Ty­le ra­zy Ci mówiłam,
lecz ty na­dal mnie błagałaś
bym w wam­pi­ra Cię zmieniła.

*Ab­by wiesz, że tylko [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 września 2014, 07:59

Groteskowe Fraszki Angelique Cruelty : * Dzidziuś RozaRek *

Ma­lut­ki RozaRek
z dom­ciu nie wychodzi,
bo choć już ma wąski
to jeszcze raczkuje.

Za­ciąga się smrodkiem
swych włas­nych pierdzioszków,
ob­le­wa siuśkami
i kupką smaruje.

Ma­musia go kocha,
bo to jest jej dziecko
i dum­na jest z tego,
że go urodziła.

Choć cza­sem żałuje,
że gdy na świat przyszedł
to wor­ka nie wzięła
i nie utopiła.

A ti ti Ro­zaRek, a ti ti. ;)
Uśmie­chnąłbyś się cza­sem...

...jak ten wąsa­ty dzidziuś :

Odtwórz  

fraszka
zebrała 12 fiszek • 7 września 2014, 09:16

* Czyjaś Przyjaźń *

Trzy­maj­my się ra­zem i nie wal­czmy ze sobą.
Niech ogień w naszych sercach
nie spa­li nasze­go zdro­wego rozsądku.

Uwierz we mnie sios­tro
a ja w Ciebie wie­rzyć będę
i wszys­tko będzie dob­rze, gdy będziemy
dla siebie poprostu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 6 września 2014, 08:59

* Będzie Się Działo II * : DEMON W CIELE KAPŁANA

De­mon w ciele kapłana swą misję roz­począł
od ra­zu i sprzątać zaczął od ra­na
by do następnej mszy w połud­nie się wyrobić
i no­wy wys­trój kościoła uszykować.

Trupów nie za­mie­rza cho­wać, je­no nowy,
piękny ołtarz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 5 września 2014, 09:35

ANGELIQUE CRUELTY : * Będzie Się Działo *

Wyp­chnął wieko spróchniałej trum­ny
od wewnątrz i pająki z niej wy­pełzły
ohyd­ne a po­tem pow­stał on...

W oczach ot­chłań miał czarną
i prze­rażający hor­ror z nich wy­zierał
a ciało je­go us­chłe do kości
przez de­mo­na straszli­we­go
życiem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 4 września 2014, 14:37
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

24 czerwca 2016, 23:31Schmerz sko­men­to­wał tek­st + R.I.P. + 

17 czerwca 2016, 17:28Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st 2+2=0

17 czerwca 2016, 01:04RozaR sko­men­to­wał tek­st 2+2=0

3 czerwca 2016, 00:36lusia2608 sko­men­to­wał tek­st Bóg według Bib­lii to [...]

2 czerwca 2016, 04:10one drop for all sko­men­to­wał tek­st + tyl­ko jed­no + 

31 maja 2016, 21:48Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st Niektórzy ludzie są aż [...]

31 maja 2016, 21:47Indygoo sko­men­to­wał tek­st Niektórzy ludzie są aż [...]

30 maja 2016, 21:43Niusza sko­men­to­wał tek­st Obejrzałam 'księgę sak­ralnych ab­surdów'(użyt­kownik [...]

30 maja 2016, 21:39Niusza sko­men­to­wał tek­st Obejrzałam 'księgę sak­ralnych ab­surdów'(użyt­kownik [...]

30 maja 2016, 21:35Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st Obejrzałam 'księgę sak­ralnych ab­surdów'(użyt­kownik [...]