Angelique Cruelty, strona 4

346 tekstów – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

+ Nadchodzący Koszmar +

To po­kole­nie kre­tynów ...
in­terne­towa era.
Wiem co by się z wa­mi stało
gdy­by komórki wam po­zabierać ...

Zaczęli­byście walić
głowa­mi w ściany jak zombie.
A 'im' właśnie o to chodzi
i tak to się pew­nie skończy.

Techni­ka wciąż ro­bi postęp
i sprzy­ja skraj­ne­mu lenistwu.
Do ne­ta odetną Ci dostęp
i stra­cisz w se­kun­dzie wszystko.

A kiedy się wokół rozejrzysz
to uj­rzysz szwad­ro­ny śmierci
i uciec im w sta­nie nie będziesz,
bo będą dosłow­nie wszędzie. 

wiersz • 27 maja 2016, 21:14

Dzień Matki

Dro­ga mamo,
znów to sa­mo ...
dzwo­nię dzisiaj
wcześnie rano.

Chcę Ci życzyć
dużo zdrowia,
lecz Cię słyszę
znów pijaną. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 26 maja 2016, 17:50

Orzeł i Szczur

Po­wie­dział raz orzeł do szczu­ra :
chodź, usiądź na moim grzbiecie.
Za­biorę na szczyt Cię najwyższy
i po­wiem Ci prawdę o świecie.

Stąd widzisz, że świat nasz jest płaski
i nad nim niebies­kie sklepienie
a w do­le ta [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 26 maja 2016, 16:02

+ Dobranocka +

Po trze­cie, po dru­gie,
po czwar­te, po pier­wsze ...
co lu­bię naj­bar­dziej, to mroczne są wiersze.
W mym do­mu ponurym,
na skra­ju cmentarza,
gdzie mie­szkam samotnie,
w głąb mro­ku się wdrażam.

Kruk przyszedł o zmroku,
do drzwi mych zapukał
a [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 25 maja 2016, 23:46

+ LETHAL +

Al­ko­hol, narkotyk,
zat­ru­te szczepionki,
łzy, prze­moc, zły dotyk
i kłam­stw pełne czcionki.

Broń pal­na i noże,
co za­bić też może
to naj­pierw Cię zrani
byś poczuł się gorzej.

Codzien­na harówa,
bez­senność, ból brzucha,
w brud tok­syn w pokarmie,
za psią forsę fucha.

Che­miczne odpady
ma­sowej zagłady
wdycha­ne z powietrzem
z ko­minów plejady. 

wiersz • 22 maja 2016, 22:44

CZARNA DZIURA

Przez tak długi ok­res czasu
wszys­cy by­liśmy zwodzeni,
że żyje­my na okrągłej,
wi­rującej szyb­ko Ziemii.

Choć to wca­le nie możliwe
i ab­surdem moc­no trąci,
w zaufa­niu do naukowców
diabeł w głowach nam zamącił.

Wy­myśli­li nam planety
świata te­go pasożyci
i wmówi­li, że dotarli
tam gdzie nic nie może wzlecieć.

Znów od­kry­li ty­siąc planet
w kos­mo­sie nieistniejącym,
pchając w swoją 'czarną dziurę'
sto­sy skradzionych pieniędzy.
Odtwórz  

wiersz • 22 maja 2016, 21:12

+ na odwrót +

Nasz świat się przewraca.
Cier­pli­wość już tracę.
Tak szczerze to wątpię
czy Bóg wam wybaczy.

Na wi­dok zepsucia
już chce mi się rzygać
a jeśli mym grzechem
jest gniew no to wybacz...

Zbocze­nie, pedalstwo
i pedofilia
na drodze są dobrej
by zmienić się w normę.

So­doma z Gomorą
na skalę światową,
grzech zmienia się w cnotę,
zło sta­je się dobrem. 

wiersz • 22 maja 2016, 13:32

WATYKAN 666

Połp Fran­ciszek satanista
już się sam do te­go przyznał,
że to po­miot Lucyfera,
ale do was nie do­ciera ...

W Wa­tyka­nie oficjalnie
śpiewa Sza­tano­wi psalmy
a Je­zusa przyrównuje
do Al­la­ha ... nienormalny?

Tak, że każdy dziec­kiem Bożym
mówi, bo im o to chodzi :
Je­den rząd, jed­na religia,
New Wor­ld Or­der - zła strategia.

Połp Fran­ciszek, ten mężczyzna
pełni służbę Antychrysta.
Wszys­cy dra­nie w Wa­tyka­nie ...
prze­cież to Lucyferianie.
Odtwórz  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 maja 2016, 21:42

+ Na Wszelki Wypadek +

Wyłączam już lampę i oczy zamykam.
Podążam przez ciem­ność, bez strachu w nieznane,
z nadzieją, że we śnie zos­tanę na zawsze,
że już nie ot­worzę swych oczu nad ranem.

Gdy świat tra­ci ro­zum i woj­na na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 17 maja 2016, 20:29

+ To nie żart prima aprilisowy +

Pocze­kaj­my do lis­to­pada ...
Jeśli dyk­ta­torem po­zos­ta­nie pre­zydent Obama
to już będziemy pewni,
że nad­szedł krwa­wy czas obozów FEMA
i roz­poczęła się ma­sowa chrześci­jan zagłada.

Trzydzieści ty­sięcy gilotyn
i półto­rei mi­liar­da sztuk amunicji
to nie żad­na ściema a szczera [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 31 marca 2016, 14:24
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]