Angelique Cruelty, strona 9

346 tekstów – auto­rem jest An­ge­lique Cruel­ty.

Za­tapiam się marzeniami
w ma­gicznym świecie tęsknoty...
w miej­scu, w którym jeszcze nie byłam. 

haiku
zebrał 9 fiszek • 24 stycznia 2016, 14:40

+ mortem amplecti +

Za­tykam swe uszy, za­mykam me oczy
i w snu mo­jej trum­nie za­sypiam spokojnie.
Nicze­go już co by mnie mogło przestaszyć
tu nie ma, śmierć słod­ko przy­tula się do mnie.

Wy­ciągam mą rękę i dłoń jej podaję,
za­biera mnie Ona w świat ma­gii cudownej
do miej­sca, które na­zywa się rajem...
Zos­ta­wiam na do­le me ciało nieprzytomne.
Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 23 stycznia 2016, 09:16

+ czerwony śnieg +

Cze­mu do mnie szep­czesz?
Twój głos prze­cina mroźne po­wiet­rze.
Co podłego po­wiesz mi jeszcze
za­nim zacznę wrzeszczeć?

Co mi jeszcze ut­niesz?
Mój ki­kut wygląda pas­kudnie,
lecz krew z niego sączy się cud­nie
na śnieg czer­wo­ny wreszcie.

Mów, dokąd mnie pro­wadzisz?
Wiesz prze­cież, że nic nie po­radzisz
na to, że kiedy tyl­ko zechcę
jes­tem od tak w sta­nie Cię zgładzić. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 21 stycznia 2016, 13:57

+ CZIK - CZAK +

Czik - czak ... ot­wieram swój nóż.
Ty sie­dzisz do krzesła moc­no przywiązany.
Spo­koj­nie, po­woli się zastanawiam
jak bar­dzo głębo­kie za­dać Ci rany.

Wtem ŁUP! ... wbi­jam go w twój brzuch.
Ty ro­bisz się bla­dy, krew trys­ka z tej rany.
Już ból Cię ogar­nia, z wrażenia chcesz rzygnąć
i du­sisz się pa­wiem, boś zakneblowany... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 20 stycznia 2016, 15:25

+ WZROK +

Nie uk­ry­jesz się przed moim wzrokiem.

Praw­da - Trauma.
Cier­pienie - Rozgrzeszenie.
Po­kuta - Niewinność.
Wy­bacze­nie - Oczyszczenie.

Nie uchro­nisz się przed je­go słowami.

Praw­da - Milczenie.

Zbliża się two­je rozgrzeszenie. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 19 stycznia 2016, 14:16

+ TRWOGA +

Odejdź już trwogo
i pozwól mi oszaleć.
Zrzuć ten ka­mień z me­go serca
bym nie cier­piała wcale.

Jes­tem go­towa się zmienić w cokolwiek
jeśli tyl­ko za­bie­rzesz ode mnie ten straszny ból.
Udam się gdziekol­wiek indziej
by już tyl­ko nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 18 stycznia 2016, 08:33

Samobójstwo Nastolatki

Płaczą wie­rzby na cmentarzu
za piękną dziką dziewczyną.
świece płoną przed ołtarzem.
Młodzi ludzie często giną.

Była tak bar­dzo samotna.
Ni­kogo nie obchodziła.
Na szczyt wieży się wdrapała,
przeżeg­nała i skoczyła.

Oczy jej rodziców płaczą,
lecz za późno na łzy teraz.
Brak zainteresowania
często ta­ki wpływ wywiera.

Już nie sięgną mnie złe dłonie
rówieśników - prześladowców...
Po­myślała stojąc sama
tuż przed śmier­cią w tym wieżowcu. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 16 stycznia 2016, 08:41

+ Czarna Krypta +

W czar­nej krypcie
nie chodź nigdzie.
Nie ma wyjścia?
Gdzie jest wyjście?

Nie ma okien?
Gdzie są okna?
Pocę się tu
cała mokra.

Smród tu straszny.
Czy ja gniję?
Duszę się tu.
Czy nie żyję?

Nie pamiętam,
że umarłam,
lecz tu jestem...
w kryp­cie czarnej. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 stycznia 2016, 20:12

+ Nołczejndż +

Kiedy byłam mała
lu­biłam cho­wać się w ciem­nej sza­fie.
Wte­dy nie myślałam, że bez mro­ku
ja po pros­tu żyć nie pot­ra­fię.

Tak, nie umiem żyć bez mro­ku,
więc zam­knij mnie w ciemnym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 14 stycznia 2016, 09:38

+ Krwawy Posejdon +

Zbliża się Krwa­wy Posejdon.
Dni je­go wkrótce nadejdą
i świat za­topi On wreszcie
krwi z nieba Wiel­kim Deszczem.

Uto­pi nas w Morzu Czerwieni
gdy świat się w piekło zamieni.
Do­pełni On Prze­powied­ni ...
Już po nas, jes­teśmy zgubieni.

Nas­ta­je Trze­cia Wojna
i przyszłość krwią się mieni.
Pow­stają z grobów umarli
a żywi idą do ziemi.

Wo­koło mi­liony lamentów.
Za­wodzą weń przerażeni,
bo nad­szedł Krwa­wy Posejdon.
Nic Wo­li Je­go nie zmieni. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 13 stycznia 2016, 04:58
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2019, 16:40Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + In­somnia Des­pe­rati + 

10 czerwca 2019, 11:37Angelique Cruel­ty do­dał no­wy tek­st + Eufo­rius + 

9 czerwca 2019, 20:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 19:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Talizman Ta­jem­nic

9 czerwca 2019, 16:42marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:30stalkerai sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:28marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:27Angelique Cruel­ty sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]

9 czerwca 2019, 16:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st + Wiz­ja Strasznych La­lek [...]